Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny Energetyk - Specjalista ds. instalacji budowlanych
Zarząd Zasobu Komunalnego
Wrocław
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY : 

Główny Energetyk - Specjalista ds. instalacji budowlanych
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych
  w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
 • wykształcenie: wyższe budowlane/elektryczne,
 • staż pracy: co najmniej 4 lata, w tym co najmniej 2 lata w budownictwie,
 • świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  na stanowiskach eksploatacji i dozoru (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • Dobra znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Ustawy o dozorze technicznym oraz innych rozporządzeń i przepisów techniczno-budowlanych,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych do projektowania lub kierowania robotami bez ograniczeń,
 • Umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Office (Word, Excel),
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
Zakres wykonywanych zadań
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń i dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigów osobowych i platform dla niepełnosprawnych, urządzeń i sieci energetycznych , przepompowni ścieków i hydroforni, kotłowni i węzłów cieplnych w nieruchomościach 100% gminnych pozostających w zarządzie ZZK,
 • Utrzymanie w gotowości techniczno-eksploatacyjnej urządzeń i sieci wymienionych w pkt. 1,
 • Opracowanie potrzeb remontowych dla wymienionych w p. 1 urządzeń i sieci,
 • Opracowanie, przygotowanie i przekazanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów, konserwacji i usuwania awarii urządzeń i sieci wymienionych w pkt. 1 oraz ich okresowych przeglądów technicznych, w szczególności przez UDT,
 • Nadzór nad konserwacją przeglądami i badaniami technicznymi urządzeń i sieci wymienionych w pkt. 1 prowadzonych przez firmy zewnętrzne,
 • Nadzorowanie eksploatacji urządzeń i sieci wymienionych w pkt. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
  i p. poż,
 • Proponowanie modernizacji z uwzględnieniem wdrażania technologii umożliwiającej poprawne oszczędności zużycia energii,
 • Zlecanie i nadzór nad sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków będących własnością Gminy Wrocław,
 • Sprawdzanie dokumentacji technicznej dotyczących urządzeń i sieci energetycznych, urządzeń poddozorowych oraz dokumentacji projektowej branży elektrycznej pod względem poprawności opracowania
  i przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawa,
 • Uczestniczenie w zawieraniu umów na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz nośników energii na potrzeby nowych i istniejących kotłowni, węzłów cieplnych, stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 • Analiza potrzeb i wielkości mocy zamówionej energii cieplnej i wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny dla urządzeń energetycznych zasobu komunalnego w tym sporządzanie i składanie dostawcom wniosków o moc zamówioną,
 • Nadzorowanie przestrzegania czasookresów przeglądów i badan technicznych urządzeń energetycznych
  i poddozorowych wymaganych przepisami,
 • Sporządzanie w oparciu o gromadzone dane, odpowiednich wniosków i informacji wynikających z zakresu działania Sekcji Głównego Energetyka,
 • Przewodniczeniu komisji odbiorowych przy doborze robót budowlanych wykonanych na rzecz ZZK,
 • Sprawowanie kontroli merytorycznej nad dokumentami finansowymi związanymi z realizacją wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej urządzeń energetycznych zasobu ZZK.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska 257,
  52-402 Wrocław,
 • Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie
 • Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2022 r.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mają obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.

 

Informacje dodatkowe
 • Dokumenty należy składać w miejscu wyznaczonym do składania dokumentów w siedzibie ZZK przy   ul. Św. Elżbiety 3 we Wrocławiu, pocztą na adres ZZK z dopiskiem: (Specjalista ds. instalacji budowlanych w Sekcji Głównego Energetyka – Główny Energetyk) lub za pomocą przycisku "Aplikuj Teraz" przez portal Praca.pl.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.
 • Dokumenty, które wpłyną do ZZK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zzk.wroc.pl (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3.
 • Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie zawarta       na czas określony.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  w listopadzie 2021 r. wynosił poniżej 6 %.
 • Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
  w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe
  nie podlegają ocenie.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników przez Zarząd Zasobu Komunalnego:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Świętej Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@zzk.wroc.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem Zarząd Zasobu Komunalnego, ul.Św.Elżbiety 3, Wrocław 50-111.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: dla umów o pracę na podstawie:
  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego
   z art. 22 Kodeksu Pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych
  • wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych dla umów cywilnoprawnych na podstawie: realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych wynika z wymagań zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych i odbywa się zgodnie z podstawą z art. 10 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Gminie Wrocław, dostawcom usług IT w tym firmie administrującej stroną BIP, Centrum Usług Informatycznych, Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy, firmie niszczącej dokumenty, innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 • W sytuacji wyboru Pani/Pana kandydatury na stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane w zakresie imię, nazwisko i adres zamieszkania w myśl Kodeksu Cywilnego zamieszone będą w BIP przez co najmniej 3 miesiące.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone
  w sposób mechaniczny.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału
  w rekrutacji.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Poznaj

Zarząd Zasobu Komunalnego

Podobne oferty