Główny Księgowy

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Warszawa

21 dni temu

Główny Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: pełny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki a zwłaszcza wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Opracowywanie projektów instrukcji i uregulowań wewnętrznych w zakresie obowiązujących w jednostce zasad rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów w sposób zapewniający ich ochronę.
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 • Sporządzenie sprawozdań dla GUS w zakresie swojego stanowiska.
 • Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków finansowych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
 • Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
 • Opracowywanie planu finansowego wydatków oraz projektu planu na rok następny
 • Sporządzanie wniosków o zmianę planu finansowego wydatków.
 • Kontrola nad dekretowaniem i wprowadzaniem danych do systemu księgowego i elektroniki bankowej.
 • Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami księgowanie wydatków i kosztów oraz miesięczne uzgadnianie kont w tym zakresie.
 • Przygotowywanie niezbędnych wewnętrznych dokumentów księgowych Biura.
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków dziennika, księgi głównej i zestawienia obrotów i sald.
 • Uzgadnianie zobowiązań i należności Biura PKA.
 • Nadzorowanie i koordynacja pracy podległych pracowników księgowości, ich bieżące szkolenie i instruowanie.
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • Bieżąca analiza obowiązujących przepisów w zakresie wykonywanych czynności, oraz zgłaszanie na bieżąco przełożonym wprowadzonych ustawowych zmian celem dostosowania ich do obowiązującego stanu prawnego
 • Kierowanie pracą Komisji Socjalnej Biura PKA.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne,
 •  staż pracy i doświadczenie w księgowości – min. 3 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub min. 6 lat w przypadku wykształcenia średniego,
 • posiadanie doskonałej znajomości zasad księgowości budżetowej , planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 •  biegła obsługa komputera ( Office 365 ),
 • znajomość programów księgowych: Symfonia – Finanse i Księgowość; Płace,
 • znajomość programu Symfonia, Trezor, NBP,
 • umiejętność nadzorowania zespołu oraz sprawnej organizacji pracy, samodzielność i skuteczność w komunikacji,
 • zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu,
 • kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.pka.edu.pl 

Wymagania dodatkowe/pożądane:

 • posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości,
 • posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych ( podobne stanowisko pracy),
 • znajomość zagadnień w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
 • komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia  20 lipca 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie "ogłoszenie o pracę")

 

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.