Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny księgowy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
Otwock
82 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Otwock
Ogłoszenie o naborze Nr 80844

Warunki pracy


 • Praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku;

 • Praca w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-11.30 (wymiar etatu 0,5) z możliwością zmiany godzin pracy wg. odrębnych ustaleń 

 • Załatwianie spraw poza jednostką,

 • Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych 

 • Praca przy monitorze ekranowym do 2 godzin;

 • Oświetlenie sztuczne i naturalne; 

 • Praca z bazami danych i programami specjalistycznymi (Fortech, Sjo Bestia, Płatnik ZUS) 

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy i podjazd tylko do parteru, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości komendy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zasadami rachunkowości budżetowej
 • Planowanie budżetu i dokonywanie zmian w planie wydatków w ciągu roku, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych i stanowiskami samodzielnymi w celu prawidłowej realizacji budżetu
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przestrzeganie prawidłowości przy zaciąganiu zobowiązań bieżących i wieloletnich, przestrzeganie zasad, terminowe egzekwowanie należności, analizowanie wykorzystania środków pieniężnych w odniesieniu do planu wydatków, zachowanie płynności finansowej, w tym stanu zobowiązań
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego; prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku komendy powiatowej oraz majątku użyczonego przez MKW
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy,prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych, sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych okresowych i rocznych, analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy
 • Archiwizacja danych z komputerowego systemu finansowo-księgowego, przygotowywanie procedur dotyczących rachunkowości i finansów komendy zgodnie ze standardami polityki rachunkowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne (ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań (posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki zawodowej w księgowości)
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o zamówieniach publicznych, o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, o służbie cywilnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz programów finansowo-księgowych
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych oraz archiwizacji dokumentów
 • Kryteria dla kandydatów mogących zajmować stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych określonym w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów
 • Posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podobne oferty