Praca Sulejówek

Najnowsze oferty pracy: 752

Praca w Sulejówku

Sulejówek znajduje się w centrum województwa mazowieckiego w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Administracyjnie przynależy do powiatu mińskiego.

Jest częścią aglomeracji warszawskiej, co ma znaczny wpływ na rozwój miasteczka. Pełni ono funkcje mieszkaniowe – dla osób pracujących w Warszawie, administracyjne – ma status gminy miejskiej, oraz stanowi rynek pracy dla mieszkańców miasta i okolic.

Sulejówek koło Warszawy

Współczesny Sulejówek to miasto pełne zieleni, obszar chronionego krajobrazu. Ok. 30% jego powierzchni zajmują lasy. Nie rozwinął się tu ciężki przemysł, w dużym stopniu ingerujący w środowisko naturalne. W miasteczku dominuje mikroprzedsiębiorczość skoncentrowana wokół handlu i usług. W jakich branżach można znaleźć pracę w Sulejówku? Czy wschodnie rejony aglomeracji warszawskiej to dobry wybór na migracje zarobkowe?

Sulejówek – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Sulejówek jest jednym z pięciu miast w powiecie mińskim i jedną z dwóch gmin miejskich. To także największe pod względem powierzchni miasto w powiecie i drugie co do liczby ludności.

Sulejówek zajmuje obszar 19 kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców miasta wynosi niemal 20 tys. osób.

Sulejówek od zachodu sąsiaduje z Wesołą – dzielnicą Warszawy, a z centrum stolicy dzielą go 22 kilometry. Kolejką na stację Warszawa Centralna można dostać się w pół godziny. Rozbudowana sieć połączeń komunikacji publicznej ułatwia codzienny dojazd do pracy w Warszawie.

Miejscowość jest dobrze skomunikowana również z innymi dużymi miastami. Przez Sulejówek przebiegają droga krajowa nr 2 (łącząca Świecko i Terespol) oraz droga wojewódzka nr 638 (relacji Warszawa – Sulejówek), a także magistrala kolejowa łącząca Berlin i Moskwę.

Sulejówek to miejscowość z bogatą historią. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają XV w. W okresie międzywojennym z miasteczkiem związały się takie postaci jak Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Maciej Rataj, Jędrzej Moraczewski czy Stanisław Grabski. Będąc w okolicy, warto odwiedzić Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku działające w dworku Milusin należącym niegdyś do marszałka. 

Rynek pracy, oferty pracy – Sulejówek

W Sulejówku siedzibę ma 2958 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (dane GUS, stan na koniec listopada 2020 r.). Przeważają mikropodmioty, zatrudniające do 9 osób. Jednostek średnich, z kadrą rzędu 50-249 osób, jest 15, małych, generujących 10-49 miejsc pracy – 74.

W strukturze własności dominują działalności prywatne – stanowią 98% ogółu, a wśród nich najwięcej jest osób fizycznych – 79,4%.

5 najliczniejszych sekcji PKD w Sulejówku to:

 1. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 661 podmiotów,
 2. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 368 podmiotów,
 3. budownictwo – 345 podmiotów,
 4. przetwórstwo przemysłowe – 275 podmiotów,
 5. transport i gospodarka magazynowa – 190 podmiotów.

W całym powiecie mińskim działa natomiast ponad 16 tys. podmiotów, w tym 6 dużych, zatrudniających między 250 a 999 osób, 73 średnie, 447 małych i 15 484 mikrojednostki. Informacji, na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w danym powiecie, dostarcza prognoza Barometr zawodów – realizowana raz do roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Zgodnie z nią w powiecie mińskim największy deficyt poszukujących pracy dotyczy trzech zawodów. Są to:

 • kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych,
 • sprzątaczka i pokojowa.

Potencjalnych pracowników odstraszają trudne warunki pracy, praca zmianowa i niskie płace. Ponadto w powiecie wskazano 37 grup zawodów deficytowych. Z kolei nadwyżka kandydatów gotowych do zatrudnienia się względem dostępnych ofert pracy jest charakterystyczna dla animatorów kultury i organizatorów imprez oraz geodetów i kartografów.

Stopa bezrobocia w powiecie mińskim utrzymuje się na poziomie zbliżonym do krajowego. Wg danych GUS na koniec listopada 2020 r. wskaźnik wynosił:

 • 6,1% dla Polski,
 • 5,1% dla województwa mazowieckiego,
 • 6,5% dla powiatu mińskiego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim, który obsługuje mieszkańców wszystkich gmin w powiecie, zarejestrowanych w listopadzie było 3277 bezrobotnych. Największą trudnością wydaje się powrót do aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. W rejestrze urzędu figurowało 1491 osób pozostających bez pracy ponad rok.

Szukaj pracy w mieście