Główny specjalista - Departament Rozwoju Analiz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

37 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63575 z dnia 27 maja 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista
Departament Rozwoju Analiz

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Inicjowanie i prowadzenie postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowywanie w toku tych postępowań projekty decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Uczestniczenie w prowadzonych kontrolach w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z przeprowadzanych czynności kontrolnych w celu utrwalenia przebiegu i wyników kontroli.
 • Rozpatrywanie zawiadomień i zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i przygotowywanie projektów odpowiedzi i propozycji dalszych działań.
 • Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.
 • Monitorowanie, gromadzenie i analiza aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu przeciwdziałania powstawania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć
 • Współpraca z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.

WARUNKI PRACY:

Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze finansów
 • Posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub certyfikatu CFA (dyplomowanego analityka finansowego) lub certyfikatu CFE (biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych) lub zaświadczenie od instytucji certyfikującej o stanie zaawansowania w zdobywaniu tych uprawnień
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, podstaw kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne oraz skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość lub kierunku pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze kontroli lub audytu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK