Główny specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

66 dni temu

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2020r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • zlecanie prac wykonawcom w zakresie monitoringu jakości powietrza, kontrolowanie jakości wykonania zleconych prac, potwierdzanie ich wykonania i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, przygotowywanie dokumentów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych na wyłonienie wykonawcy zadań z zakresu wykonywania prac w zakresie monitoringu jakości powietrza,
 • prowadzenie rejestrów, zestawień, wykazów i baz danych (w tym map i wyrysów) wymaganych prawem w obszarze prowadzonych zagadnień, przygotowywanie opinii merytorycznych, programów, planów, strategii, regulaminów, z zakresu monitoringu jakości powietrza i innych dokumentów strategicznych, mających wpływ na ochronę środowiska, przygotowywanie i dystrybucja informacji.

Charakterystyka pracy:

 • realizacja zadań z zakresu budowy i zarządzania systemem Warszawski Indeks Powietrza,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, właściwymi organami i osobami trzecimi w zakresie związanym z jakością powietrza oraz budową Warszawskiego Indeksu Powietrza,
 • współpraca z gminami ościennymi w ramach realizacji projektu Warszawski Indeks Powietrza,
 • realizacja prac związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą i udostępnianiem informacji o jakości powietrza w m.st. Warszawie oraz przygotowywanie sprawozdań, raportów i projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych oraz udział w procedurze wyboru wykonawców.
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o udostępnianiu informacji publicznej, ustawa Prawo zamówień publicznych, uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw (mazowiecka uchwała antysmogowa), uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących oraz niesłyszących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku, reprezentowaniem Urzędu. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, ochrony powietrza, monitoringu powietrza lub przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe ww. zakresie oraz 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, ochrony powietrza, monitoringu powietrza lub przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe ww. zakresie oraz 2 lata doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.