Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
92 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112453

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     wysiłek fizyczny;


-     czynniki biologiczne (grzyby pleśniowe, drożdżoidalne, bakterie) wykazujące działanie szkodliwe, alergizujące i toksyczne;


-     powstawanie bioaerozoli.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Przyjmuje na stan archiwum zakładowego materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną w postaci papierowej oraz w EZD i prowadzi ewidencję przejętej dokumentacji
 • Udostępniania dokumentację przechowywaną w archiwum zakładowym do celów służbowych i wycofuje dokumentację ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej
 • Przygotowuje do przekazania materiały archiwalne do archiwum państwowego oraz inicjuje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Utrzymuje stały kontakt z Archiwum Akt Nowych w zakresie postępowania z dokumentacją, prowadzi uzgodnienia w sprawie brakowania akt
 • Prowadzi bieżącą konsultację dla pracowników GIOŚ dotyczącą przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego prowadzenia dokumentacji w komórkach organizacyjnych oraz prawidłowego opracowania dokumentacji podlegającej przekazaniu do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy w archiwum zakładowym
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce przepisów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna, jednolity rzeczowy wykaz akt)
 • Umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie- kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia
 • Znajomość podstaw Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Doświadczenie w pracy przy opracowywaniu materiałów archiwalnych

Podobne oferty