Informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

12 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 70041

Warunki pracy

czas pracy - 8 godzinny, praca o charakterze administracyjno - technicznym i biurowym, pełny wymiar czasu pracy, praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej połowy dobowego czasu pracy, praca na wysokości do 3m. kierowanie pojazdem kat. B, sporadyczne dźwiganie ciężarów do 50 kg., praca z urządzeniami pod napięciem elektrycznym, praca z topnikami do lutowania, alkoholami do czyszczenia oraz środkami konserwującymi i smarującymi.

Zakres zadań

 • zarządzanie systemami teleinformatycznymi warmińsko- mazurskiego garnizonu Policji, obejmujące w szczególności: projektowanie, instalację, konfigurację, naprawę, zabezpieczenie danych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności,
 • zapewnienie zewnętrznych usług łączności WAN warmińsko- mazurskiego garnizonu Policji, obejmujące w szczególności: specyfikowanie potrzeb, zamawianie i nadzór nad realizacją,
 • opracowywanie procedur eksploatacyjnych do zarządzanych systemów i organizowanej łączności,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie zarządzanych systemów i organizowanej łączności,
 • udział w realizacji Zamówień Publicznych dotyczących zarządzanych systemów i organizowanej łączności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • prawo jazdy kat. „B”
 • brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości do 3 metrów, dźwigania ciężarów do 50kg (dla mężczyzn) i 20kg (dla kobiet).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia i egzaminy w zakresie informatyki i telekomunikacji poparte zaświadczeniami lub certyfikatami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającycm zrozumienie tekstów technicznych w zakresie teleinformatyki.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych, tj. dodatkowego stażu pracy.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-521 Olsztyn
  z dopiskiem oferta pracy na stanowisko: informatyk w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki - nr ogłoszenia 70041

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ


  O PRZYJĘCIE NA STANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W OLSZTYNIE


   


  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
  w Olsztynie z siedzibą przy ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn.


  2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt e-mail: iod.kwp@ol.policja.gov.pl.


  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu:


  a) przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje,


  b) zawarcia umowy o pracę.


  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.


  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia Nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.


  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, w sytuacjach przewidzianych prawem.


  8. W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w aplikacji złożonej zgodnie z ogłoszeniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o naborze jest warunkiem przystąpienia do procedury naboru na przedmiotowe stanowisko pracy.


  11. Dane osobowe przetwarzane w KWP w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

  Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
  Praca Specjalista ds. Informatyki