Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor ds. Interwencyjnych i Żeglugi Śródlądowej w Oddziale Specjalistycznym, Referacie Interwencyjnym
Straż Miejska m.st. Warszawy
Warszawa
pracownik fizyczny
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektor ds. Interwencyjnych i Żeglugi Śródlądowej w Oddziale Specjalistycznym, Referacie Interwencyjnym
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – nr ref. 612

Zadania:

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem i poprawą ładu i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy, w tym:

 • interwencje w zakresie zakłócania spokoju i porządku publicznego
 • działania prewencyjne w miejscach szczególnie niebezpiecznych i zagrożonych naruszeniami porządku publicznego
 • realizacja zadań w rejonie akwenów w obszarze administracyjnym m.st. Warszawy
 • działania wynikające z uzgodnień ze służbami mundurowymi w zakresie działań prewencyjnych
 • udzielanie doraźnego wsparcia patrolom z innych komórek organizacyjnych Straży.

Wymagania niezbędne:

 • patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe na rzecz utrzymania spokoju i porządku publicznego
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia]
 • co najmniej 2 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym lub co najmniej 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • co najmniej podstawowa znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych (miejskich)
 • ukończone 21 lat
 • obywatelstwo polskie
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nienaganna opinia
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Obronność
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia ratownika wodnego
 • karta pływacka
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 • ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy
 • znajomość topografii Warszawy
 • aktywność sportowa

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)
 • kopia patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy / świadectwa służby / zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy)
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub „klawiaturowo”, wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko klawiaturą pod pełną treścią zgody) o treści:
  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
  str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. Interwencyjnych i Żeglugi Śródlądowej.”
 • podpisane oświadczenie o treści:
  Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nienaganną opinię i obywatelstwo …………..…………………..…(wypisać jakie)”.

Sposób aplikowania:

Komplet dokumentów przyjmujemy do dnia 24.01.2022 r. godz. 13:00:

 • drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 612(łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB).
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 612
 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 612(decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego).

UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty i informacje zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

 

Kolejne etapy naboru:

* Przewodniczący Komisji może zdecydować o przeprowadzeniu naboru bez konieczności przeprowadzania wcześniejszego testu wiedzy. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy w konkretnym naborze, kandydaci są o tym informowani.

 

**Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

 

Rodzaje ćwiczeń na teście:

 • Siady z leżenia tyłem (brzuszki) - minimum 22 powtórzeń w czasie 30 sekund
 • Uginanie ramion (pompki) - minimum 20 powtórzeń w czasie 30 sekund
 • Przysiady - minimum 24 powtórzenia w czasie 30 sekund
 • Bieg wahadłowy 10x10 metrów w czasie nie dłuższym niż 32 sekundy
 • Przewrót w przód
 • Przewrót w tył.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe
 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Warunki pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna,   narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie całej Warszawy, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w rejonie akwenów wodnych, w tym na statkach żeglugi śródlądowej; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny  z osobą obezwładnianą, podejmowanie interwencji na wodach śródlądowych, w tym w stosunku do osób wymagających pomocy, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

 

W toku rekrutacji będziesz zobowiązany do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z  czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.

 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: 22 5986011 lub 22 5986856.
 • Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy: http://strazmiejska.waw.pl; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Interwencyjnych i Żeglugi Śródlądowej w Oddziale Specjalistycznym, Referacie Interwencyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Interwencyjnych i Żeglugi Śródlądowej w Oddziale Specjalistycznym, Referacie Interwencyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Poznaj

Straż Miejska m.st. Warszawy

Interesujesz się bezpieczeństwem publicznym? Chcesz pomagać lokalnej społeczności?
Nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy?
Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę?

Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko aplikanta. Jako funkcjonariusz będziesz dbać o bezpieczeństwo warszawiaków i chronić porządek publiczny w stolicy.