Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor ds. zamówień publicznych
MOSiR Katowice
Katowice
specjalista (mid)
pełny etat
22 dni temu

Ogłoszenie numer: 4962214, z dnia 2021-07-01

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice

ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko:

Inspektor ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

 

Opis stanowiska

 • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych MOSiR
 • Opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń
 • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • Wsparcie pracowników pozostałych komórek w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości zamówienia,
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji do wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych
 • Obsługa obiegu dokumentacji bieżącej,
 • Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

Wymagania

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie min średnie z trzyletnim stażem pracy lub wyższe i roczny staż pracy
 • Minimum roczne doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • Znajomość przepisów:
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz ustawy Kodeks cywilny
  • Ustawa o finansach publicznych – w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Biegła znajomość programów komputerowych pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • Gotowość do pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Oferujemy

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach,
 • Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR ,
 • Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice).

Wskaźnik zatrudnienia:

W maju 2021r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.