Inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Olsztyn

9 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 76590

Warunki pracy

Praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Praca wymagająca sprawności obu rąk i szczególnej koncentracji, praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze, w budynku znajduje się winda, urząd nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kontrolowanie działalności aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego,
 • nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1,
 • kontrolowanie warunków lokalowych nadzorowanych jednostek,
 • pobieranie prób produktów leczniczych do badań jakościowych,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji,
 • kontrolowanie uprawień zawodowych pracowników nadzorowanych jednostek,
 • opracowywanie informacji i sporządzanie analiz.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego, wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office oraz Internetu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • czynne prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-16 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13,13A,13B, lokal 104
  10-117 Olsztyn
  z dopiskiem "Oferta pracy - Inspektor farmaceutyczny"

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata w związku z procesem rekrutacji


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:


  1.    Administrator danych osobowych (ADO)


  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ul.  1  Maja  13,  13A,  13B, 10-117 Olsztyn, tel. 89/519-04-29.


  2.    Inspektor Ochrony Danych


  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych listownie na adres siedziby administratora: Inspektor Ochrony Danych ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, 10-117 Olsztyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej e:mail: iod@wif-olsztyn.pl, lub telefonicznie: 89/5190429.


  3.    Cele i podstawy przetwarzania


  a)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej organizowanego na podstawie ustawy o służbie cywilnej.


  b)   Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


  c)    Inne Państwa dane osobowe, np. numer telefonu, adres mailowy, wizerunek (zdjęcie), przetwarzane będą na  podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


  d)   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie – na podstawie art.9 ust. 2 lit. a RODO.


  4.    Okres przechowywania danych


  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru:


  a)      jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole naboru, Państwa oferty będą komisyjnie niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,


  b)      w przypadku uwzględniania Państwa kandydatury w protokole naboru Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, z  zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,


  c)      do czasu odwołania zgody,


  d)      w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o  służbie cywilnej.


  5.    Odbiorcy danych


  a)      W przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w  Olsztynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu,


  b)      Jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w  Olsztynie, na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,


  c)      Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Warmińsko  –  Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, takim jak operator pocztowy  –  Poczta Polska.


  6.    Prawa osób, których dane dotyczą


  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:


  -      prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich  kopii;


  -      prawo żądania ich sprostowania (poprawiania);


  -      prawo żądania ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstawy do tego, aby przetwarzano dane osobowe, jednakże dane osobowe nie mogą być usunięte w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, a nadto z uwagi na konieczność wywiązania się przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach władzy publicznej powierzonej Warmińsko – Mazurskiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu;


  -      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:


  a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;


  b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;


  c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


  d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


  -      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;


  -      prawo do przenoszenia danych (jednakże to prawo nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane osobowe są  przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);


  -      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


  Podanie danych osobowych  w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w  postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie innych danych, w  zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


  8.    Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji


  Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.


  9.     Prawo do wniesienia skargi


  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Poznaj stanowisko: Farmaceuta 
  Farmaceuta jest to osoba, która wydaje leki za odpowiednią opłatą oraz sporządza leki recepturowe. Do zadań tego pracownika należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie w aptece specyfików zgodnie z zaleceniami lekarza. A także musi wydawać leki za opłatą, udzielać porad dotyczących działania i stosowania leków, prowadzić dokumentację oraz monitorować działania ...
  Praca Farmaceuta