Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. utrzymania obiektów inżynierskich

Zarząd Dróg Miejskich

Warszawa

84 dni temu

Zarząd Dróg Miejskich
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor nadzoru inwestorskiego
w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska,
stanowisko ds. utrzymania obiektów inżynierskich
Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • przygotowanie remontów obiektów inżynierskich: prace terenowe (oględziny, pomiary, foto itp.), załatwienie spraw formalno-prawnych
 • nadzór nad wykonywaniem robót i czynności utrzymaniowych: prace terenowe (pomiary, badania, foto itp.), rozliczanie prac, korespondencja
 • nadzór nad realizacja dokumentacji projektowych i realizacją robót: prace terenowe (pomiary, badania, foto itp.), rozliczanie prac, korespondencja
 • przeglądy (kontrola okresowa i doraźna) obiektów: prace terenowe (oględziny, pomiary, foto itp.), dokumentacja przeglądów
 • inwentaryzacja obiektów inżynierskich i komunikacyjnych: prace terenowe (pomiary, foto itp.), opisy, tabele, wykazy
 • udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących utrzymania obiektów: prace terenowe (oględziny, foto itp.), korespondencja.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe o specjalności: mostowej, drogowo-mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, budownictwo komunikacyjne
 • staż pracy 4 lata
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: inżynierii mostowej
 • prawo jazdy kat. B
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów Prawo Budowlane, Prawo Zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Ustawa o drogach publicznych, inne związane z realizacją inwestycji t.j. Prawo Wodne, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami itd.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca na wysokości powyżej 3m
 • praca w terenie
 • praca na I piętrze, bez windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru