Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor nadzoru robót budowlanych
Zarząd Inwestycji Miejskich
Wrocław
specjalista (mid)
45 dni temu

Ogłoszenie numer: 5296910, z dnia 2021-08-09

Zarząd Inwestycji Miejskich

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko

Inspektor nadzoru robót budowlanych

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Wymagania

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynieryjne techniczne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie
  z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
 • członkostwo Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa i potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
 • co najmniej 4 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem lub nadzorowaniem robót budowlanych.

Wymagania dodatkowe:

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • bardzo dobra znajomość ustawy – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu do kosztorysowania Norma PRO,
  • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, prawo ochrony środowiska;
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • umiejętność koordynowania i organizowania pracy,
  • odpowiedzialność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej;
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych na stanowisku Inspektora nadzoru robót budowlanych:

 • reprezentowanie inwestora na budowie, polegające na kontrolowaniu zgodności realizacji prowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę, warunkami umownymi, aktualnie obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • rozeznanie terenu budowy, zapoznanie się z przekazaną dokumentacją techniczną i warunkami umownymi dla wszystkich nadzorowanych zadań statutowych Zarządu pod kątem wyeliminowania przeszkód w realizacji budowy i zgłaszanie ewentualnych uwag do działów właściwych merytorycznie;
 • współudział w protokolarnym przekazywaniu i przejmowaniu terenów budowy od wykonawców dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • podejmowanie, w granicach upoważnienia, odpowiednich decyzji niezbędnych dla realizacji robót wynikających z postanowień umownych;
 • wnioskowanie do Działu Zamówień Publicznych, Umów i Planowania o zlecenie nadzoru autorskiego niezbędnych, a wynikłych w czasie realizacji zadań, ekspertyz lub opracowań technicznych oraz podejmowanie innych decyzji w granicach upoważnienia, w sprawie wykonania robót dodatkowych;
 • uzyskiwanie od Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji akceptacji protokołów konieczności dotyczących robót dodatkowych i uzupełniających, a po jej otrzymaniu uzyskanie potwierdzenia w Zespole ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania
  o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz sporządzanie wniosków stosownie do treści zaakceptowanych protokołów;
 • przygotowywanie wniosków o zmiany do umów zgodnie z warunkami zmian przyjętych
  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla prowadzonych zadań, uzyskiwanie potwierdzenia w Zespole ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania
  o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz uzyskanie akceptacji Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji przygotowanych wniosków;
 • uzyskiwanie od wykonawców bądź samodzielne opracowywanie, jak też sprawdzanie
  i uzgadnianie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym kosztorysów budowlanych, stanowiących podstawę do określenia wynagrodzenia umownego, wynagrodzenia dodatkowego oraz uzupełniającego;
 • bieżąca kontrola kosztów nadzorowanych inwestycji i remontów pod kątem nieprzekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na daną inwestycję lub remont, jak też kontrola prawidłowości fakturowania robót wykonanych;
 • organizowanie i przeprowadzanie odbiorów końcowych nadzorowanych zadań inwestycyjnych
  i remontowych;
 • zgłaszanie, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, zakończenia robót i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji i remontów;
 • opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji prac inwestycyjnych
  i remontowych;
 • naliczanie, zgodnie z postanowieniami umownymi, kar umownych dla wykonawców nadzorowanych inwestycji i remontów oraz przekazywanie stosownych informacji do Zespołu ds. Rozliczania Inwestycji Działu Finansowo-Księgowego;
 • współpraca z Zespołem ds. Rozliczania Inwestycji przy końcowym rozliczaniu kosztów budowy i rozliczeniu inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur doręczonych do Zarządu za prowadzone prace inwestycyjne i remontowe oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym;
 • wnioskowanie do Zespołu ds. Finansowo-Księgowych Działu Finansowo-Księgowego o zwrot wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • sporządzanie protokołów PT i OT z nadzorowanych inwestycji i przekazywanie ich do Zespołu ds. Rozliczania Inwestycji Działu Finansowo-Księgowego;
 • opracowywanie, zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramów przeglądów gwarancyjnych oraz organizowanie i przeprowadzanie tych przeglądów, jak też nadzór nad terminowym usuwaniem stwierdzonych usterek i wad oraz sporządzanie stosownych protokołów;
 • określanie zakresu robót i szacowanie kosztów prac remontowych oraz uwarunkowań realizacyjnych dla innych zadań i obiektów Gminy Wrocław;
 • nadzorowanie robót, udział w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych oraz okresowych przeglądach technicznych i gwarancyjnych dotyczących siedziby;
 • przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla nadzorowanych inwestycji i remontów oraz przekazywanie ich do Zespołu ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania;
 • współudział w przygotowywaniu szczegółowych danych technicznych dotyczących zakresu robót i szczegółowych warunków ich realizacji niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich zadań realizowanych przez Zarząd;
 • opiniowanie przyjmowanych przez Dział Przygotowania Inwestycji dokumentacji technicznych;
 • przygotowywanie, w ramach kompetencji Działu Realizacji Inwestycji (dalej Dział), odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich niezwłoczne przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych, Umów i Planowania;
 • organizowanie i udział w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących zadań przekazywanych do realizacji;
 • dokonywanie stosownych uzgodnień z użytkownikami obiektów dotyczących terminów, zakresu i przygotowania placu budowy dla inwestycji i remontów;
 • koordynacja przygotowania rozpoczęcia inwestycji i remontów, rozeznanie przyszłego terenu budowy, dokonanie niezbędnych uzgodnień z użytkownikami obiektów, sprawdzenie kompletności przekazanej do realizacji dokumentacji i pozwoleń, przygotowywanie informacji w sprawie przeszkód w realizacji budowy i zgłaszanie uwag do działów merytorycznych;
 • koordynacja przygotowania do zakończenia i przekazania zwrotnego prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów, ustalenie przyszłych użytkowników, poinformowanie właściwych stron
  o zakończeniu zadania i obowiązkach z tym związanych, rozeznanie stron do zawarcia lub kontynuacji umowy o media;
 • kompletowanie niezbędnych aktów prawnych i innych publikacji związanych z zakresem działania Działu;
 • prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie nadzorowanych inwestycji;
 • opiniowanie możliwości realizacji zadań/inwestycji, uwarunkowań, zakresu i kosztów;
 • kontrola planów inwestycyjnych i zadaniowych ZIM, aktualizacja na bieżąco danych, przekazywanie informacji o zamierzeniach do Działu Zamówień Publicznych, Umów
  i Planowania/Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowywania Inwestycji;
 • przygotowywanie wniosków do Działu Zamówień Publicznych, Umów i Planowania
  o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, zawarcie umów na realizację robót/usług;
 • kontrola aktualności założeń i kompletności ogłoszenia o przetargu, udział w pracach komisji przetargowych w zakresie zadań remontowych lub inwestycyjnych;
 • archiwizacja prowadzonej dokumentacji oraz przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego w zakresie realizowanych zadań;
 • zastępstwo pracowników Działu zgodnie z podpisaną kartą urlopową;
 • inne czynności i zadania związane z procesem inwestycyjnym – wynikające z przepisów prawa krajowego, miejscowego, współpracy z gminnymi jednostkami oraz poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrekcji ZIM.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty