Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Olsztyn

32 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 52626

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu;
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie);
- wyjazdy służbowe związane z inspekcjami i kontrolami obiektów zabytkowych, zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie;
- ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • prowadzenie działań w celu przygotowania projektów postanowień, decyzji administracyjnych, zaleceń konserwatorskich i opinii w/s prac przy zabytkach nieruchomych, w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawą
 • prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów nieruchomych, w celu stwierdzenia stanu zachowania, określenia sposobu prawidłowości użytkowania, oceny zakresu i prawidłowości wykonywanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, potwierdzonych protokołami z powyższych czynności oraz zakończonych stosownymi zaleceniami i właściwymi decyzjami. Uczestniczenie w komisjach konserwatorskich oceniających zakres i prawidłowość prowadzonych prac konserwatorskich, szczególnie w przypadku dofinansowania z budżetu państwa i innych źródeł. Prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w celu wyegzekwowania obowiązków spoczywających na dysponentach zabytków. Prowadzi procedurę nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • przygotowywanie i konsultowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, wnioski do właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego
 • przygotowywanie projektów wniosków i postanowień w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaopiniowania studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, poprzez zbieranie niezbędnych informacji w tym zakresie i przekazywanie ich bezpośredniemu przełożonemu
 • przygotowywanie materiałów i dostarczanie informacji w celu ustalenia zakresu ochrony obiektów i obszarów; zgłaszanie wnioski dotyczących kwalifikacji do wpisania wyżej wymienionych do rejestru zabytków oraz ustanowienia innych form ochrony zgodnie z ustawą
 • przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa powiązanymi z w/w ustawą, zwłaszcza ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zbycia lub podziału obiektu wpisanego do rejestru zabytków
 • współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie wymiany informacji odnośnie zabytków nieruchomych, współdziałanie na rzecz realizacji zadań statutowych WUOZ oraz udział w realizacji założeń Krajowego Programu Ochrony Zabytków oraz Regionalnego Programu Ochrony Zabytków. Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie użytku publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe konserwatorstwo i zabytkoznastwo; ochrona dóbr kultury; historia sztuki; architektura; architektura krajobrazu; budownictwo; gospodarka przestrzenna; muzealnictwo; archeologia lub wyższe + studia podyplomowe w ww. kierunkach
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony i opieki nad zabytkami
 • znajomość przepisów ustawy z zakresu: ochrony zabytków i opiece nad zabytkami; o ochronie przyrody; Kodeks Postępowania Administracyjnego; o planowaniu przestrzennym; o dostępie do informacji publicznej; o ochronie danych osobowych; o opłacie skarbowej. Rozporządzenia i inne akty wykonawcze do wymienionych ustaw
 • umiejętność organizowania pracy własnej i stosowania przepisów dotyczących organizacji i zadać Urzędu
 • umiejętność oceny i analizy problemów i spraw w różnych aspektach oraz umiejętność pracy w zespole
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)
 • umiejętność prezentowania spraw ze swojego zakresu działania, udzielanie precyzyjnych i prawidłowych informacji przełożonym, współpracownikom, interesantom
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
  Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków