Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

222 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 17902

Warunki pracy

nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Opracowywanie i aktualizacja rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej, w celu przygotowania podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do bieżącej realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej
 • Organizacja, koordynacja i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń struktur obrony cywilnej województwa małopolskiego, w celu utrzymania gotowości systemu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego
 • Opracowywanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Województwa Małopolskiego”, w celu zapewnienia funkcjonowania województwa w warunkach klęsk żywiołowych i zagrożeń militarnych
 • Opracowywanie i wdrażanie „Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej Województwa Małopolskiego” na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym
 • Opiniowanie planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego
 • Prowadzenie szkoleń ratowników obrony cywilnej, prowadzenie wykazu instruktorów obrony cywilnej oraz wydawanie i aktualizacja zaświadczeń o nabyciu uprawnień instruktora obrony cywilnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań w zakresie spraw obronnych lub zarządzania kryzysowego lub obrony cywilnej lub ochrony ludności- potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (mającemu na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”)- potwierdzone kopią dokumentu lub oświadczeniem
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o wojewodzie i administracji w województwie, ustawy o samorządzie wojewódzkim, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Rozporządzenia w sprawie powszechnej samoobrony ludności, Rozporządzenia w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia, analizowania, oceny sytuacji, wnioskowania i podejmowania decyzji
 • umiejętność organizowania i planowania
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (77)
Lubelskie:
Lublin (114)
Chełm (15)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (890)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (35)
Mazowieckie:
Warszawa (1845)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (19)
Podkarpackie:
Rzeszów (98)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (24)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (367)
Gdynia (132)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (440)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (76)
Elbląg (25)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (493)
Kalisz (47)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (62)
Kołobrzeg (22)
Auchan (105)
Tesco (504)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (61)
Accenture (175)
Luxoft (131)
PKO BP (380)
KPMG (38)
Orange (22)
IKEA (7)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl