Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin

207 dni temu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 46957

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji)
• wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim
• warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, a także prowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Przeprowadzanie kontroli dotyczących sposobu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego.
 • Wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu wypracowywania jak najskuteczniejszych rozwiązań chroniących rodziny przed przemocą.
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Opracowywanie sprawozdań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „Procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność komunikacji w mowie i piśmie,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej