Inspektor wojewódzki
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Białystok
47 dni temu
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77991

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opracowuje i aktualizuje plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz plan rozwinięcia i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa
 • nadzoruje i kontroluje magazynowanie, obrót i ewidencjonuje sprzęt obrony cywilnej w magazynach (wojewódzkim, powiatowych i gminnych) województwa
 • przeprowadza kontrolę podmiotów leczniczych i organów założycielskich w zakresie realizacji zadań obronnych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania zabezpieczenia ludności z dziedziny ochrona zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub posiadanie takiego poświadczenia
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie związane z bezpieczeństwem narodowym lub zarządzaniem kryzysowym
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej, w zarządzaniu kryzysowym lub bezpieczeństwie narodowym
 • przeszkolenie: Wyższy Kurs Obronny