Praca Michałowo Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 12

Praca PODLASKIE MAZOWIECKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Michałowie

Michałowo, woj. podlaskie – informacje o mieście i gminie 

Michałowo liczy ok. 3 tys. mieszkańców i rozciąga się na 2,1 kilometra kwadratowego. To zatem nieduże miasto, jest jednak siedzibą trzeciej pod względem wielkości w województwie (po gminach Gródek i Bielsk Podlaski) miejsko-wiejskiej gminy Michałowo – zajmuje ona obszar 409 kilometrów kwadratowych, a w jej granicach leży 79 miejscowości. Wschodnia granica gminy jest jednocześnie granicą państwa oraz Unii Europejskiej. 

Michałowo zlokalizowane jest w środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w odległości 36 km od Białegostoku i 20 km od polsko-białoruskiej granicy. System komunikacyjny miasta i gminy tworzą drogi, autobusowa komunikacja, w tym prywatna, oraz połączenia kolejowe. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 686 (łącząca miejscowości Widły i Jałówka), a  w granicach gminy także droga krajowa nr 66 (relacji Białystok – Bobrowniki) oraz droga wojewódzka nr 687 (Juszkowy Gród, Bondary, Narewka). Niedaleko od Michałowa są położone takie miasta jak: Zabłudów, Supraśl, Krynki czy Hajnówka.

Rynek zatrudnienia w Michałowie: oferty pracy, pracodawcy

Czy michałowianie mają duże możliwości zawodowe w mieście? W jakich branżach dostępne są w Michałowie ogłoszenia o pracę? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w rejestrze REGON. Zgodnie z danymi GUS we wrześniu 2020 r. były w nim zarejestrowane 254 podmioty gospodarki narodowej z siedzibą w mieście. Wśród nich były jedynie mikropodmioty (samozatrudnieni i jednostki zatrudniające do 9 osób) – w zdecydowanej przewadze liczebnej, łącznie 241 – oraz 13 podmiotów małych (od 10 do 49 pracujących). W całej gminie działało natomiast 446 podmiotów: 421 mikro-, 22 małe i 3 średnie, z kadrą rzędu 50-249 osób.

Michałowski rynek pracy nie jest zatem rozbudowany. Do największych pracodawców w gminie zaliczają się Nadleśnictwo Żednia – Lasy Państwowe, Dom Pomocy Społecznej w Bondarach, zakład zajmujący się wydobyciem i sprzedażą torfu. Sporo miejsc pracy generują też firmy handlowe, budowlane i usługowe. 

Gmina w dużej mierze ma charakter rolniczy, dominują w niej małe gospodarstwa rolne. Jeśli chodzi o najbardziej rozwinięte branże, reprezentowane przez największą liczbę podmiotów gospodarczych, to należą do nich poza rolnictwem  handel i naprawa pojazdów, sektor budowlany, usługowy, przetwórstwo przemysłowe.

Bezrobocie rejestrowane

Miasta w województwie podlaskim charakteryzują się dużym zróżnicowaniem rynku pracy, zapotrzebowaniem na pracowników. Znaczne rozbieżności dotyczą też wskaźnika bezrobocia rejestrowanego. Stopa bezrobocia wyliczona przez GUS za wrzesień dla województwa podlaskiego wynosi 7,6%. Powiat białostocki odnotował  więcej – 9,1%, a miasto Białystok 6,6%. Dla porównania warto dodać, że wskaźnik dla kraju we wrześniu wyniósł 6,1%.

Otaczające stolicę województwa powiaty cechują się zatem trudniejszą sytuacja na rynku pracy. Część mieszkańców znajduje zatrudnienie w Białymstoku. A jak wyglądają statystyki bezrobocia w samym Michałowie?

Zgodnie z opublikowaną przez białostocki PUP „Informacją o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2020 r.” na koniec czerwca 2020 r. wynosiła 13 063 osoby bezrobotne, w tym 8454 osoby zamieszkałe w Białymstoku i 4609 osób w powiecie ziemskim.

Biorąc pod uwagę procentowy udział bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych w PUP w Białymstoku osób, 64,7% to mieszkańcy miasta wojewódzkiego. Jeśli chodzi o gminy w powiecie białostockim, najwięcej – 7,4% bezrobotnych zamieszkuje w gminie Łapy, kolejne są: gmina Wasilków (3,7%) Juchnowiec Kość. (3,5%) oraz Supraśl (3,3%). Najmniejszy udział bezrobotnych był w gminie Zawady (0,4%) oraz gminie Suraż (0,5%). Michałowo znajduje się mniej więcej pośrodku (1,9%).

Liczba bezrobotnych w Michałowie w czerwcu wynosiła 250 osób, z czego 106 to kobiety.