Praca Czarna Białostocka Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 8

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Czarnej Białostockiej

Czarna Białostocka – co warto wiedzieć?

Czarna Białostocka to nieduży ośrodek miejski na Podlasiu. Liczy nieco ponad 9 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 14 kilometrów kwadratowych. Miasto jest siedzibą gminy Czarna Białostocka, której administracyjne granice obejmują teren 207 kilometrów kwadratowych. Teren gminy w ponad 70% pokrywają lasy Puszczy Knyszyńskiej.

Miasteczko ma wiele atutów turystycznych. Do odwiedzenia go zachęca przede wszystkim malownicza sceneria Puszczy Knyszyńskiej. Popularnym miejscem wypoczynku jest też zalew „Czapielowka” w środku lasu. W Czarnej Białostockiej atrakcje to także niewątpliwie zabytki, m.in. wczesnośredniowieczne grodzisko we wsi Zamczysk, wąskotorowa kolejka leśna, liczne domy i inne budynki. Założona w XIX w. miejscowość prawa miejskie uzyskała w 1962 r. 

Na układ komunikacyjny miasta i gminy składają się drogi powiatowe, gminne oraz droga krajowa nr 18 relacji Warszawa – Kuźnica Białostocka i nr 19 – z Kuźnicy Białostockiej do Rzeszowa. Prowadzi tędy także trasa kolejowa, łącząca Warszawę i  Sankt Petersburg.

Czarna Białostocka – firmy i inne podmioty

W mieście siedzibę ma 697 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON, 31.08.2020 r.), z czego:
    • 674 to samozatrudnieni i podmioty zatrudniające do 9 osób,
    • w 16 pracuje między 10 a 49 pracowników,
    • 7 największych pracodawców generuje od 50 do 249 miejsc pracy.

W Czarnej Białostockiej, w gminie także, nie ma przedsiębiorstw spoza sektora MŚP. W strukturze własności dominują podmioty prywatne. Jest ich w mieście 697, z czego 561 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jednostek budżetowych jest łącznie 16, w tym 3 z kadrą rzędu 50-249 osób i 5 deklarujących stan zatrudnienia między 10 a 49 pracowników.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w Czarnej Białostockiej to:

  • sekcja G: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 165 podmiotów,
  • sekcja C: przetwórstwo przemysłowe – 112 podmiotów,
  • sekcja F: budownictwo – 104 podmioty,
  • sekcja S: pozostałe usługi – 63 podmioty,
  • sekcja M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 43 podmioty.

Ze względu na dużą lesistość w gminie rozwinięta jest gospodarka leśna. Przetwórstwo drewna daje zatrudnienie znacznej części mieszkańców. Lokalny rynek pracy nie cechuje duża różnorodność, jednak szanse na znalezienie wakatu przez mieszkańców zwiększają się, przy poszerzeniu pola poszukiwań o sąsiednie miejscowości. W całym powiecie białostockim działa łącznie 14 888 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON, w Białymstoku – 37 082, w tym 10 podmiotów generujących 1000 lub więcej miejsc pracy.

Praca – Czarna Białostocka, podlaskie

Poszukując pracy w okolicy Czarnej Białostockiej, warto sprawdzić wyniki prognozy Barometr zawodów, przygotowywanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nią w powiecie białostockim wiele jest grup zawodów uznawanych za deficytowe. Największe problemy ze znalezieniem kandydatów z odpowiednimi uprawnieniami i spełniających inne wymogi mają pracodawcy w branży transportowej – duży deficyt cechuje zawód kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Lista pozostałych zawodów deficytowych jest długa i obejmuje aż 59 grup zawodów z różnych branż, m.in. sektora usług medycznych i opiekuńczych, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego, informacji i komunikacji, transportu, sektora usług czy obrony narodowej. 

Na lokalnym rynku pracy w powiecie występują także zawody nadwyżkowe. Z dużą konkurencją wśród kandydatów bądź brakiem ofert pracy powinni liczyć się poszukujący zatrudnienia ekonomiści, filolodzy i tłumacze, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, technicy informatycy oraz technicy mechanicy.

Statystyki bezrobocia w powiecie białostockim

Stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r. wg danych GUS wyniosła:

  • w Polsce – 6,1%,
  • w województwie podlaskim – 7,7%,
  • w powiecie białostockim – 9,1%,
  • w mieście Białymstoku – 6,6%.

Walka z bezrobociem, a także wspomaganie aktywności zawodowej mieszkańców Czarnej Białostockiej i innych miejscowości w powiecie są niezwykle ważnymi zadaniami lokalnego samorządu.