Praca Choroszcz Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 3

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Choroszczy

Miasto Choroszcz, gmina miejsko-wiejska – zbiór danych

Choroszcz to niewielka miejscowość, zarówno pod względem liczby ludności (w końcówce 2019 r. wg danych Urzędu Miejskiego w Choroszczy miasto zamieszkiwały 5723 osoby), jak i zajmowanej powierzchni (prawie 17 kilometrów kwadratowych).

Poza Choroszczą miejsko-wiejską gminę tworzą 33 miejscowości wiejskie. Gmina liczy ok. 15,2 tys. mieszkańców, rozciąga się na 164 kilometrach kwadratowych, od wschodu graniczy z Białymstokiem. Choroszcz należy do miast w województwie podlaskim leżących w jego centralnej części. Układ komunikacyjny miejscowości pozwala na sprawne przemieszczanie się nie tylko do sąsiednich miejscowości, ale i leżących dalej większych ośrodków miejskich. Choroszcz leży przy szlaku drogowym o znaczeniu międzyregionalnym – drodze ekspresowej S8 (w ciągu europejskiej trasy E67), łączącej Warszawę z Białymstokiem.

Dystans między centrum Choroszczy a centrum stolicy województwa wynosi 14 kilometrów, a odległość od stolicy Polski to 188 km. Bliskość dużego ośrodka miejskiego z jednej strony napędza rozwój gospodarczy mniejszych, ościennych gmin, z drugiej jednak wpływa na odpływ siły roboczej, inwestycji. Gmina Choroszcz należy do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. BOF działa na rzecz rozwoju powiązanych z Białymstokiem przestrzennie i funkcjonalnie miejscowości oraz całego regionu.

Miasto i gmina Choroszcz: oferty pracy, przekrój branżowy

W Choroszczy działają przedsiębiorstwa o różnej wielkości, jednak ze względu na wymogi związane z ochroną przyrody niemożliwe jest funkcjonowanie tutaj dużych fabryk, zakładów produkcyjnych przemysłu ciężkiego.

W całej miejsko-wiejskiej gminie działa 1661 podmiotów gospodarki narodowej. Co ciekawe, większość – 1118 – ma swoją siedzibę na terenach wiejskich gminy (dane GUS, REGON, stan na 30 września 2020 r.), co można powiązać z położeniem w ciągu trasy S8.

Podmioty w gminie względem przewidywanej liczby pracujących oraz struktury własności dzielą się następująco:
    • 1595 podmiotów, w tym 4 z sektora publicznego, to samozatrudnieni i podmioty liczące do 9 pracowników,
    • 55 podmiotów, z czego 4 jednostki budżetowe, zatrudniają między 10 a 49 osób,
    • 10 podmiotów, 3 publiczne, utrzymują między 50 a 249 miejsc pracy,
    • 1 największy podmiot reprezentuje sektor publiczny i liczy między 250 a 999 pracowników.

W sektorze prywatnym najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

Najwięcej podmiotów w gminie działa w sekcjach PKD:
    • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 376,
    • budownictwo – 300,
    • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 168,
    • przetwórstwo przemysłowe – 159,
    • transport i gospodarka magazynowa – 119.

Sporo jest też różnego rodzaju firm usługowych. 

Statystyki rynku pracy – Choroszcz i okolice 

O sytuacji na rynku pracy wiele mówi stopa bezrobocia rejestrowanego – oddająca stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo w danej populacji. Wskaźnik ten cyklicznie oblicza Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%. Wartość oszacowana dla województwa podlaskiego była wyższa – 7,6%.

W powiecie białostockim wskaźnik bezrobocia utrzymuje się powyżej średniej wojewódzkiej. Wynosi 9,1%, a aktywizacja zawodowa mieszkańców i walka z bezrobociem stanowią ważne zadanie instytucji rynku pracy. W samym Białymstoku sytuacja jest o lepsza – stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła tu 6,6%.

W znalezieniu pracy, zdobyciu nowych kwalifikacji czy środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej mieszkańcom Białegostoku i powiatu białostockiego pomaga Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Warto wiedzieć, że osoby z 4 gmin powiatu (Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne) są obsługiwane przez filię urzędu zlokalizowaną w Łapach.