Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
64 dni temu
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 87549

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Obsługa klienta zewnętrznego. Reprezentowanie Urzędu w postępowaniach przed WSA w Gliwicach oraz NSA w Warszawie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania odwoławcze oraz zażaleniowe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa (w tym nieruchomości rolnych) oraz decyzji wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.
 • Prowadzi postępowania w sprawach związanych ze skargami i zażaleniami na bezczynność organów wykonujących zadania rządowe w zakresie gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Przeprowadza kontrolę z zakresu prawidłowości stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów/prezydentów miast wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 • Prowadzi postępowania w przedmiocie wyłączenia organów ustawowo umocowanych z uwagi na konflikt interesów.
 • Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach ustalenia czy dana nieruchomość rolna podpadała pod działanie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach poświadczenia ostateczności archiwalnych aktów administracyjnych dotyczących wywłaszczenia oraz przejęcia nieruchomości.
 • Prowadzi postępowania w I Instancji w sprawach przekazywania nieruchomości rolnych na rzecz osób prawnych Kościoła Katolickiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych ze sporządzaniem opinii prawnych lub/i gospodarką nieruchomościami lub/i z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami (Dział I, Dział III – rozdziały od 1 do 6, Dział IV – rozdział 1), o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • znajomość art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność