Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Olsztyn
311 dni temu
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 88472

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych
od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Przygotowuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych; przygotowuje postanowienia udzielające odstępstwa od warunków technicznych, w celu załatwienia wniosku w sposób prawidłowy i w ustawowym terminie;
 • Prowadzi kontrole starostów/prezydentów pod względem prawidłowości prowadzonych postepowań o pozwoleniu na budowę i przyjmowanych zgłoszeń, prowadzi kontrolę rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez starostów/prezydentów w zakresie terminowości i rzetelności w celu doprowadzenia do rzetelnego prowadzenia spraw z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w województwie;
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych wojewody w I instancji, II Instancji oraz w trybach nadzwyczajnych w celu załatwienia wniosku, odwołania prawidłowo i w przepisowym terminie
 • Załatwianie innych sprawa z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikających z ustawy Prawo budowlane miedzy innymi odpowiedzi na odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i skargi do Sądu Administracyjnego w celu załatwienia wniosku w sposób prawidłowy i w ustawowym terminie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane /lub z zakresu prawa /lub administracji /lub gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy prawo budowlane
 • znajomość ustawy o ochronie środowiska
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu administracji lub prawa
 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze budownictwa

Podobne oferty