Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
10 dni temu
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 90693

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Kontakty zewnętrzne z: kontrahentami celem uzgodnienia stanu należności i zobowiązań,  pracownikami NBP celem uzgodnienia realizowanych płatności oraz funkcjonalności systemu bankowego NBP, pracownikami urzędu pocztowego celem wzajemnych rozliczeń, kontrolerami NIK celem przekazania materiałów do kontroli.

Zakres zadań

 • Dekretuje, księguje, kontroluje pod względem formalno – rachunkowym i rzeczowym dokumenty finansowe, aby zapewnić właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia.
 • Koordynuje i wykonuje zadania wynikające z uprawnień menedżera transmisji w ramach systemu bankowości elektronicznej NBP i BGK, aby przygotować dokumentację do realizacji płatności, kontroli posiadanych i wykorzystanych środków finansowych.
 • Przygotowuje dokumenty księgowe do zatwierdzenia realizacji wydatków, aby zapewnić prawidłowe i terminowe zapłaty zobowiązań.
 • Weryfikuje, ujmuje w księgach rachunkowych i uzgadnia zaangażowanie wydatków dysponenta trzeciego stopnia na podstawie dokumentów źródłowych, aby kontrolować wydatki z planem finansowym.
 • Analizuje terminy realizacji płatności zobowiązań, aby je właściwie uregulować.
 • Analizuje i uzgadnia konta rozrachunkowe oraz stan zaangażowania środków z zawieranych umów, porozumień i aneksów, aby prawidłowo realizować plan finansowy dysponenta trzeciego stopnia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego
 • znajomość ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzeń MF: ws. sprawozdawczości budżetowej, ws. szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, ws. klasyfikacji budżetowej
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych