Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa

49 dni temu

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61331

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie wezwań do zapłaty, przekazywanie do Sekcji Wydatków Osobowych dokumentów dot. potrąceń z uposażenia i wynagrodzenia policjantów i pracowników Policji , przygotowywanie projektów umów, ugód dotyczących udzielenia ulg w spłacie,
 • opracowywanie i kierowanie tytułów wykonawczych do właściwych organów egzekucyjnych o wszczęcie egzekucji administracyjnej,
 • występowanie z roszczeniem regresowym wobec sprawców czynów niedozwolonych, w wyniku których poszkodowanym policjantom wypłacono jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • przygotowywanie projektów ugód,
 • naliczanie i sporządzanie not odsetkowych,
 • opracowywanie projektów postanowień końcowych min. rozliczenie szkody, umowy, ugody, wnioski,
 • rozliczanie policjantów i pracowników Policji zwolnionych ze służby/pracy oraz przeniesionych do innych jednostek Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów wykonawczych w zakresie tego postępowania, Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I i II), Kodeksu Cywilnego (Księga III, IV), Kodeksu Postępowania Cywilnego (Część III), Ordynacji Podatkowej (Dział III),
 • umiejętność: stosowania prawa, pracy w zespole, organizacji pracy własnej, obsługi komputera (pakiet MS Office,)
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej