Inspektor
Sąd Okręgowy w Warszawie
Warszawa
5 dni temu

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-14/21 na wolne stanowisko


INSPEKTOR


I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Z naszej strony oferujemy:stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

IV. Zakres zadań na stanowisku:

 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
 • czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi sądu,
 • sporządzanie projektów pism, wniosków, odpowiedzi oraz analiz zgodnie z wytycznymi przełożonego,
 • rejestracja pism oraz prace związane z korespondencją zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

V. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone
 • wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

VI.Wymagania mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
 • znajomość przepisów obowiązujących w sądzie oraz znajomość struktury sądu,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • komunikatywność.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 • Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, żenie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć
w terminie do 4 sierpnia 2021 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 359B, p. III

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu 7 czerwca 2021r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.


X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 1. zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,
 2. zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 3. nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359B na III piętrze.

XI. Unieważnienie konkursu:


Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnieni w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

 

Administrator informuje, że:

 1. 1.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w przypadku innych danych, w tym danych kontaktowych, na podstawie zgody –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO).
 3. .Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych

Poznaj

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Są tu rozpoznawane wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji sprawy cywilne, karne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych. Toczą się tu także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. To w jego ramach działają Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych; to tu prowadzona jest ewidencja partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

W Sądzie Okręgowym orzeka blisko 300 sędziów, 11 referendarzy, pracuje ponad 200 asystentów i blisko 800 urzędników. W sądach rejonowych w okręgu orzeka ponad pół tysiąca sędziów (stan na kwiecień 2017 r).

Pracownicy Sądu tworzą młody zespół, 60% z nich to osoby poniżej 40 roku życia (urzędnicy i obsługa).

Podobne oferty