Inspektor
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
6 dni temu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 101205

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • pokój biurowy mieści się na 2 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,

 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Sprawdza poprawność wypełnienia i kompletność wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 • Pośredniczy w sprawach osób ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne i wychowawcze w krajach UE i EOG;
 • Przygotowuje projekty pism do indywidualnych interesantów, instytucji, urzędów;
 • Przygotowuje dane i informacje dla potrzeb statystycznych i analitycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość rozporządzeń: Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej oraz o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ)
 • W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-04 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
  ul. Okopowa 21/27,
  80-810 Gdańsk.

  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 54/22

  Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

  Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych”.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

  Podobne oferty