Inspektor
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Warszawa, Wola
specjalista junior / mid
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa, Wola

Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Windykacji, Wydział Wsparcia Przedsiębiorców

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • Dochodzenie zwrotu należności, w szczególności poprzez:
  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • przygotowanie dokumentacji do sporządzania powództw w postępowaniu cywilnym,
  • pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie dokumentów oraz informacji o dłużniku i o stanie jego majątku,
  • sporządzenie wniosków egzekucyjnych,
  • kompleksowy nadzór nad całym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Dochodzenie zwrotu należności wypłaconych na podstawie ustawy o COVID-19 w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności poprzez zgłaszanie wierzytelności w stosunku do dłużników FGŚP w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • Prowadzenie rejestrów akt spraw postepowań upadłościowych, cywilnych, i egzekucyjnych,
 • Monitorowanie przebiegu procesu windykacji,
 • Przygotowywanie okresowych informacji i analiz w zakresie realizowanych zadań,
 • Sporządzenie i przekazywanie do Dysponenta FGŚP wniosków o umorzenie, odroczenie terminów lub rozłożenie na raty spłat należności powstałych w związku z udzieleniem pomocy na podstawie art. 15g, art. 15gga i art. 15gga1 ustawy o COVID-19,
 • Prowadzenie ewidencji dłużników i zabezpieczeń.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wyższe,
 • 1 rok stażu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • Znajomość zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia spraw na etapie sądowym i egzekucji komorniczej oraz znajomość zagadnień dotyczących prawa cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • Znajomość procedur windykacyjnych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów kpc,
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie windykacji należności.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej czterech godzin dziennie,
 • Umowa o pracę zawarta do 33 miesięcy.

 

Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Informacje dla kandydatów:

 

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul Młynarska 16, 01-205 Warszawa wymienionych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty w kopercie. Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu.

 

Oferty niezawierające kompletu dokumentów lub dostarczone do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po weryfikacji formalnej dokumentów kolejnym etapem naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. O terminie oraz miejscu kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, będą poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie nie zwraca złożonych dokumentów. Po zakończeniu procedury naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone z wyłączeniem ofert wyłonionych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej/nie wynosił 6%. (właściwe zostawić). Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych).

 

 

http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=153259 – kwestionariusz osobowy
https://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=191494 – oświadczenie – zgoda
http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=191484 – klauzula informacyjna
http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=191514 – oświadczenie do naboru

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Podobne oferty