Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Hajnówka
praca stacjonarna
139 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Hajnówka
Ogłoszenie o naborze Nr 120415

Warunki pracy

Praca biurowa w Oddziale w Hajnówce połączona z częstymi wyjazdami w teren i  wysiłkiem fizycznym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . Obsługa klienta zewnętrznego. Narażenie na stres. Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontrolach w zakresie spełniania wymagań jakościowych i dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz przestrzegania przepisów dotyczących obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin;
 • uczestniczy w nadzorze nad wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku produktów nawozowych UE;
 • uczestniczy w pobieraniu prób nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • uczestniczy w kontrolach podmiotów prowadzących produkcję, reklamę, wprowadzanie do obrotu, konfekcjonowanie, przemieszczanie i składowanie środków ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny;
 • uczestniczy w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • uczestniczy w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu ś.o.r.;
 • pobiera próbki środków ochrony roślin w celu wyeliminowania środków niespełniających wymagań jakościowych lub sfałszowanych, ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności;
 • uczestniczy w kontrolach prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w tym pobieraniu prób płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin;
 • uczestniczy w monitoringu zużycia środków ochrony roślin;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, chemia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 2023 poz. 288 ze zmianami)
 • znajomość ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2023, poz. 569 t.j.)
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dn. 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 poz. 340 ze zmianami),
 • profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań oraz ukierunkowanie na interes publiczny
 • zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presją czasu
 • umiejętność współpracy i budowanie relacji
 • komunikatywność
 • obsługa komputera
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   

  Podobne oferty