Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik Działu Inwestycji
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
Szczecin
kierownik/koordynator
pełny etat
69 dni temu

Ogłoszenie numer: 5042736, z dnia 2021-07-20

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostki Budżetowej w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

( 46 ) Kierownik Działu Inwestycji – 1 etat


Kierownik Działu Inwestycji

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań:

 1. Kierowanie Działem Inwestycji na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

 2. Organizowanie pracy oraz sprawowanie nadzoru nad pracownikami Działu Inwestycji zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi przełożonych.

 3. Analiza potrzeb remontowych.

 4. Opracowanie propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu.

 5. Opracowanie i aktualizacja planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich.

 6. Sporządzanie i realizacja rocznych i wieloletnich planów remontowych.

 7. Nadzór nad przygotowywaniem wniosków do Działu Zamówień Publicznych.

 8. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej zgodnie z planem remontów.

 9. Udział w pracach komisji przetargowej.

 10. Prowadzenie zagadnień związanych z realizacją inwestycji z udziałem środków zewnętrznych w tym Unii Europejskich , BGK.

 11. Nadzór na remontami lokali przekazywanymi w zamian za remont.

 12. Dokonywanie racjonalnego podziału pracy i określanie zakresu czynności podległych pracowników.

 13. Dbanie o należytą dyscyplinę pracy i przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 14. Dbanie o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 15. Nadzór nad wykonywaniem zadań podległego działu określonych w Regulaminie Organizacyjnym ZBiLK.

 16. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ZBiLK oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz radami osiedli.

 17. Nadzór nas sporządzaniem sprawozdań z wykonanych zadań inwestycyjnych miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

 18. Nadzór nad uzgadnianiem projektów modernizacji i przebudowy budynków i lokali mieszkalnych, adaptacji strychów, lokali użytkowych, legalizacji obiektów.

Wymagania

Warunki pracy na stanowisku;

1. Wymiar czasu pracy - pełen etat.

2. Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy.

3. Stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZBiLK, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

4. Praca siedząca przy monitorze ekranowym, praca w terenie.


Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie wyższe magisterskie.

6. Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat ogólnego stażu pracy.

7. Kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku:

1. znajomość aktualnych przepisów Prawa budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2. dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

3. biegła obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych.


Dodatkowym atutem będą:

1. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.

2. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.

3. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

4. Posiadanie prawa jazdy.

5. Posiadanie uprawnień budowlanych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. Życiorys/CV i podpisany list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (ewentualne referencje, zakresy obowiązków, kursy,szkolenia).

5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBILK. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.