Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik działu
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Zielona Góra
80 dni temu
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 81046

Warunki pracy

Praca administracyjno -biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia wielofunkcyjne, materiały biurowe. Praca związana z częstym reprezentowaniem urzędu, zagrożona korupcją. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze. Urząd jest dostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy dostosowane są do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • Kierowanie pracą oraz nadzorowanie całokształtu działalności Oddziału w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie dotyczącym Działu. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie usprawnienia organizacji i funcjonowania Działu.
 • Opracowywanie planów remontów, napraw, serwisu wszystkich elementów infrastruktury technicznej obiektu, realizacja spraw związanych z ich utrzymaniem, organizacja i nadzór nad wykonawstwem robót, a także dokonywanie ich rozliczenia. Organizacja i prowadzenie kontroli zakupu energii, wody i usług. Opisywanie faktur i rachunków w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji zakupów, usług, zleceń i zawartych umów. Prowadzenie elektronicznych rejestrów faktur, umów pod względem merytorycznym.
 • Opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Działu, planów pracy pracowników oraz kontrolowanie ich wykonanaia. Współdziałanie w tworzeniu projektu budżetu zadaniowego, planu finansowego i układu wykonawczego dla części dotyczącej zadań Oddziału. Opracowywanie rocznych planów zakupów i na ich podstawie sporządzanie zamówień w celu zaopatrzenia Archiwum w niezbędne materiały, sprzęt i urządzenia.
 • Zarządzanie pracownikami Oddziału. Opisywanie stanowisk pracy i konstruowanie zakresów obowiązków, przydzielanie zadań. Występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania, podnoszenia kwalifikacji. Dokonywanie oceny podległych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych materiałów i przedmiotów nietrwałych w celu rozliczenia stanów ilościowych oraz wartościowych. Wspołdziałanie z komórką księgową w zakresie uzgodnienia ww. ewidencji z księgami rachunkowymi.
 • Nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu zatrudniania i płac oraz rozliczeń czasu pracy w Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub
co najmniej 1 rok w zarządzaniu zespołem lub projektami
 • Umiejętność kierowania zespołem, w tym: rozwiązywania konfliktów w zespole, motywowania pracowników.
 • Umiejętność analizy i oceny pracowników podległych.
 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych.
 • Znajomość przepisów zamówień publicznych, finansów publicznych, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej i pracownikach urzędu, prawa budowlanego.
 • Odporność na stres, umiejętność prognozowania i działania w sytuacjach nieprzewidzianych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe