Kustosz do katalogowania rękopisów z XVI-XVIII wieku
Biblioteka Narodowa
Warszawa
44 dni temu


Rekrutacja na stanowisko: kustosza do katalogowania rękopisów z XVI-XVIII wiekuOd kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości języka łacińskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • dobrej znajomości języka niemieckiego lub rosyjskiego,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania rękopisów z XVI-XVIII w.,
 • przynajmniej jednego opublikowanego katalogu rękopisów z XVI-XVIII w.
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii XVI-XVIII wieku wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu historii XVI-XVIII wieku,
 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów, bibliografii i baz danych dotyczących rękopisów XVI-XVIII wieku,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.
Zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie rękopisów z XVI-XVIII w.,
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla rękopisów z XVI-XVIII w.,
 • korektę opisów katalogowych,
 • dbanie o spójność opisów katalogowych rękopisów z XVI-XVIII w. w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu rękopisów z XVI-XVIII w.,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie katalogowania rękopisów z XVI-XVIII w.,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania rękopisów z XVI-XVIII w. z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania rękopisów z XVI-XVIII w.,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących rękopisów z XVI-XVIII w.,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych dotyczących rękopisów z XVI-XVIII w.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 5 000 zł (kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.