Menedżer działu finansowego - Księgowy / Księgowa

Kraina Odkrywcy Sp. z o. o.

Kraków

3 dni temu

Jesteśmy siecią przedszkoli i żłobków, która działa prężnie na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Od wielu lat przy współpracy z rodzicami staramy się tworzyć miejsca przyjazne dzieciom. Nasze placówki to miejsca pełne pasji i dobrych relacji.

 

Do naszego biura w centrali firmy w Krakowie obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Menedżer działu finansowego - Księgowy / Księgowa
Miejsce pracy: Kraków

Kluczowe zadania

 • prowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań i zestawień finansowych
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne/instytucji zewnętrznych
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS)
 • udział w rozliczaniu dotacji pod względem finansowo-księgowym
 • zarządzanie podległym obszarem i zespołem

Oczekujemy

 • doświadczenia zawodowego na stanowisku samodzielnej/-ego księgowej/-ego
 • znajomości programu finansowo-księgowego OPTIMA
 • praktycznej znajomości zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomości MS Office

Z nami zyskujesz

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy
 • możliwość rozwijania swoich kompetencji w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • przyjazne wdrożenie do pracy oraz merytoryczne wsparcie Zespołu
 • dostęp do nauki języka angielskiego i niemieckiego na platformie językowej

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Informacja dla Kandydatów

 

Spółka Kraina Odkrywcy Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ul. Bronowickiej 82/6 (dalej „Spółka”), jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Kandydatów do pracy.

 

{Po co i jak przetwarzamy dane osobowe?}

Pani/Pana dane osobowe:

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, w tym oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, w zakresie wskazanym w art. 221 1 Kodeksu Pracy (imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), by możliwe było podjęcie wszystkich kroków niezbędnych do zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę, a także spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pani/Pana przyszłym pracodawcy;

jeśli Pani/Pan wyrazi na to zgodę, w tym samym celu będą przetwarzane również inne dane osobowe zawarte w Pani/Pana formularzu rekrutacyjnym, Curriculum Vitae (CV) i liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres wskazany w poprzedzającym punkcie;

jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu wzięcia udziału w prowadzonych przyszłych procesach rekrutacyjnych;

w dalszym etapie rekrutacji może zostać Pani/Pan poproszona/y o przedstawienie dodatkowych informacji, rozwiązanie różnego rodzaju testów merytorycznych, analitycznych, lub językowych w celu weryfikacji Pani/Pana kwalifikacji na dane stanowisko. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zaproszony do dalszego etapu rekrutacji, zostanie Pani/Pan uprzednio poproszony o wyrażenie oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

 

{A co, gdy nie udostępnię danych lub nie wyrażę zgody?}

Podanie danych osobowych i wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest zawsze dobrowolne. Jeżeli:

- Pani/Pan nie poda danych osobowych zawartych w art. 221 1 Kodeksu Pracy, Spółka nie będzie mogła uwzględnić Pani/Pana kandydatury w dalszym procesie rekrutacji. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;

- nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie Pani/Pana numeru telefon kontaktowego i adres e-mail Spółka nie będzie mogła uwzględnić Pani/Pana w dalszym procesie rekrutacji. Dane te są niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w trakcie prowadzenia procesu rekrutacji;

- Pani/Pana CV lub list motywacyjny, zawierają dane wykraczające poza ten zakres, skutkiem niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana CV lub listu motywacyjnego w procesie rekrutacji oraz ich natychmiastowe usunięcie;

- nie wyrazi Pani/Pan zgody na przedstawienie dodatkowych informacji lub na rozwiązanie różnego rodzaju testów, może to uniemożliwić przejście do kolejnych etapów rekrutacji lub może skutkować zamknięciem Pani/Pana procesu rekrutacyjnego;

- nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana CV i list motywacyjny będą usunięte, natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

{Jak długo przechowujemy dane?}

W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 2 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.

 

{Jacy są odbiorcy danych?}

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych nie wiąże się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

 

{Zautomatyzowane podejmowanie decyzji}

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

{Jakie przysługują mi prawa?}

Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia tych danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres biuro@krainaodkrywcy.pl albo pismo na adres: Kraina Odkrywcy Sp. z o. o., ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, którakolwiek forma jest Pani/Pana wygodniejsza. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Firmą lub z IOD, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

{Zmiany w Informacji}

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać do czasu do czasu. Spółka będzie publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Panią/Panem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kraina Odkrywcy Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kraina Odkrywcy Sp. z o.o. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Poznaj

Kraina Odkrywcy Sp. z o. o.

Jesteśmy siecią żłobków i przedszkoli Kraina Odkrywcy. Działamy w sześciu miastach: Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i w Bytomiu. Posiadamy ponad 20 placówek. Naszą misją jest rozwijanie i wspieranie kreatywności u dzieci, a nasze placówki charakteryzują się nowoczesnymi, skandynawskimi wnętrzami, obecnością ogrodów oraz bogatą ofertą zajęć, wspierających rozwój najmłodszych.

 

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Finansowych 
Obszar kompetencji kierownika do spraw finansowych jest bardzo szeroki. Jest to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynowanie całokształtu operacji finansowych przedsiębiorstwa lub instytucji, w której jest zatrudniona. W praktyce kierownik ds. finansowych nadzoruje wypłaty dla pracowników, spłaty kredytów, zakładanie lokat, otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych, windykację długów od ...
Praca Kierownik ds. Finansowych