Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy bibliotekarz / starszy kustosz do katalogowania artykułów z dzienników i tygodników

Biblioteka Narodowa

Warszawa

40 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania artykułów z dzienników i tygodnikówOd kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości rynku prasowego w Polsce i na świecie,
 • dobrej orientacji w bieżącej tematyce gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej w Polsce i na świecie,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości Jednolitych zasad gromadzenia zbiorów w BN (Zarządzenie nr 155/2018 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 24 grudnia 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.
Dodatkowo od bibliotekarza oczekujemy:
 • umiejętności katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21.
Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21.
Dodatkowo od kustosza oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości rynku prasowego w Polsce i na świecie,
 • bardzo dobrej orientacji w bieżącej tematyce gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej w Polsce i na świecie,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu prasoznawstwa,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu prasoznawstwa wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od starszego kustosza oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości rynku prasowego w Polsce i na świecie,
 • bardzo dobrej orientacji w bieżącej tematyce gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej w Polsce i na świecie,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu prasoznawstwa,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu prasoznawstwa wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje:
 • tworzenie deskryptorów dotyczących tematyki gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej,
 • katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki.
Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • samodzielne katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych.
Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • samodzielne katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych artykułów z dzienników i tygodników w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów dotyczących tematyki gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej,
 • współpracę z innymi bibliotekami w zakresie opisu bibliograficznego artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących artykułów z dzienników i tygodników.
Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • samodzielne katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych artykułów z dzienników i tygodników w ramach DBN,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych artykułów z dzienników i tygodników w ramach DBN,
 • współpracę z innymi bibliotekami w zakresie opisu bibliograficznego artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących artykułów z dzienników i tygodników.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 2 900 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 200 zł (bibliotekarz),
 • 3 500 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (603)
Wałbrzych (50)
Legnica (106)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (216)
Toruń (132)
Lubelskie:
Lublin (228)
Chełm (29)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (752)
Tarnów (90)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (1842)
Radom (174)
Płock (60)
Opolskie:
Opole (228)
Nysa (59)
Podkarpackie:
Rzeszów (155)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (144)
Suwałki (39)
Łomża (29)
Pomorskie:
Gdańsk (489)
Gdynia (280)
Słupsk (64)
Śląskie:
Katowice (601)
Częstochowa (148)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (174)
Elbląg (82)
Ełk (47)
Wielkopolskie:
Poznań (569)
Kalisz (94)
Konin (52)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (363)
Koszalin (118)
Kołobrzeg (53)
Auchan (139)
Tesco (43)
Inditex (28)
Leroy Merlin (105)
Bricoman (10)
STRABAG (9)
ABB (12)
Accenture (72)
Carrefour (150)
PKO BP (298)
PwC (18)
KPMG (22)
Orange (47)
IKEA (50)
Budimex (1)

Rekrutują z Praca.pl