Młodszy bibliotekarz / starszy kustosz do katalogowania artykułów z dzienników i tygodników

Biblioteka Narodowa

Warszawa

434 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania artykułów z dzienników i tygodnikówZakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje:
 • tworzenie deskryptorów dotyczących tematyki gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej,
 • katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki.
Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • samodzielne katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych.
Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • samodzielne katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych artykułów z dzienników i tygodników w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów dotyczących tematyki gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej,
 • współpracę z innymi bibliotekami w zakresie opisu bibliograficznego artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących artykułów z dzienników i tygodników.
Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje:
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • samodzielne katalogowanie artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych artykułów z dzienników i tygodników w ramach DBN,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych artykułów z dzienników i tygodników w ramach DBN,
 • współpracę z innymi bibliotekami w zakresie opisu bibliograficznego artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania artykułów z dzienników i tygodników,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących artykułów z dzienników i tygodników.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości rynku prasowego w Polsce i na świecie,
 • dobrej orientacji w bieżącej tematyce gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej w Polsce i na świecie,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości Jednolitych zasad gromadzenia zbiorów w BN (Zarządzenie nr 155/2018 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 24 grudnia 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.
Dodatkowo od bibliotekarza oczekujemy:
 • umiejętności katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21.
Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21.
Dodatkowo od kustosza oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości rynku prasowego w Polsce i na świecie,
 • bardzo dobrej orientacji w bieżącej tematyce gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej w Polsce i na świecie,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu prasoznawstwa,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu prasoznawstwa wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od starszego kustosza oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości rynku prasowego w Polsce i na świecie,
 • bardzo dobrej orientacji w bieżącej tematyce gospodarczej, politycznej, prawnej, społecznej i kulturalnej w Polsce i na świecie,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania artykułów z dzienników i tygodników (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz kultury i sztuki,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu prasoznawstwa,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu prasoznawstwa wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 2 900 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 200 zł (bibliotekarz),
 • 3 500 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz