Młodszy bibliotekarz / starszy kustosz do katalogowania i udostępniania nut w Zakładzie Zbiorów Muzycznych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

90 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania i udostępniania nut w Zakładzie Zbiorów Muzycznych (1 stanowisko)Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje:

 • katalogowanie nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • tworzenie deskryptorów z zakresu historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • obsługę informacyjną użytkowników w zakresie udostępniania nut,

 • pełnienie dyżurów w Czytelni Muzycznej.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii.

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:

 • samodzielne katalogowanie nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • samodzielne katalogowanie nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych nut w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • współpracę z innymi bibliotekami w zakresie opisu bibliograficznego nut,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania nut,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania nut,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących nut.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • samodzielne katalogowanie nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji nutowych w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • współpracę z innymi bibliotekami w zakresie opisu bibliograficznego nut,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania nut,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania nut,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących nut,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii muzycznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego,

 • umiejętności czytania dawnych notacji muzycznych,

 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),

 • orientacyjnej znajomości języka francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego,

 • dobrej znajomości rynku wydawniczego nut w Polsce i na świecie,

 • dobrej orientacji w tematyce muzycznej w Polsce i na świecie,

 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,

 • znajomości Jednolitych zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie nr 155/2018 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 24 grudnia 2018 r.),

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

 • umiejętności organizacji czasu pracy.

Dodatkowo od bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności katalogowania nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,

 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • znajomości formatu MARC 21.

Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,

 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21.

Dodatkowo od kustosza oczekujemy:

 • stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce lub w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne (lub w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego nut w Polsce i na świecie,

 • bardzo dobrej orientacji w tematyce muzycznej w Polsce i na świecie,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,

 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu muzyki,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii muzyki lub teorii muzyki wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od starszego kustosza oczekujemy:

 • stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce lub w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne (lub w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego nut w Polsce i na świecie,

 • bardzo dobrej orientacji w tematyce muzycznej w Polsce i na świecie,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania nut wydanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,

 • umiejętności współtworzenia tezaurusów dziedzinowych z historii i teorii muzyki, historii sztuki i geografii,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu muzyki,

 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu historii muzyki lub teorii muzyki wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat.

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • 3 000 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 300 zł (bibliotekarz),
 • 3 600 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz