Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania poloników zagranicznych w języku niemieckim

Biblioteka Narodowa

Warszawa

14 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania poloników zagranicznych w języku niemieckimOd kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie co najmniej C1),
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w krajach niemieckojęzycznych,
 • dobrej znajomości niemieckiego rynku wydawniczego,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.
Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,
 • znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w krajach niemieckojęzycznych,
 • bardzo dobrej znajomości niemieckiego rynku wydawniczego,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii lub bibliologii.
Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w krajach niemieckojęzycznych,
 • bardzo dobrej znajomości niemieckiego rynku wydawniczego,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w krajach niemieckojęzycznych,
 • bardzo dobrej znajomości niemieckiego rynku wydawniczego,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości niemieckich księgozbiorów oraz bibliografii i bibliograficznych baz danych,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w krajach niemieckojęzycznych,
 • bardzo dobrej znajomości niemieckiego rynku wydawniczego,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości niemieckich księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych,
 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:
 • wyszukiwanie i rejestrowanie poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim,
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów,
 • tworzenie rekordów bibliograficznych poloników zagranicznych,
 • tworzenie bibliografii specjalnych,
 • współpracę z instytucjami polskimi, polonijnymi i zagranicznymi w celu uzyskania informacji o polonikach.
Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych
 • tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów,
 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii.
Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów,
 • korektę opisów bibliograficznych.
Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych w języku niemieckim i angielskim.
Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących poloników zagranicznych w języku niemieckim oraz angielskim,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych w języku niemieckim i angielskim.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 3 400 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 600 zł (bibliotekarz),
 • 3 800 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 500 zł (kustosz),
 • 5 200 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz