Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu prawa

Biblioteka Narodowa

Warszawa

59 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu prawa


Miejsce pracy: WarszawaOd kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego,

 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),

 • dobrej znajomości terminologii z zakresu prawa,

 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,

 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,

 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,

 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • znajomości formatu MARC 21,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu prawa lub bibliologii.

Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,

 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu prawa lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk prawnych),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu prawa,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu prawa,

 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu prawa,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu prawa wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora nauk prawnych),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu prawa,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu prawa,

 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu prawa,

 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu prawa wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:

 • tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu prawa,

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu prawa,

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe).

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu prawa,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu prawa i kontrolę nad nim,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu prawa w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów z zakresu prawa,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu prawa,

 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu prawa z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu prawa,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu prawa,

 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu prawa.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu prawa i kontrolę nad nim,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu prawa w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów z zakresu prawa,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu prawa,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu prawa z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu prawa,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu prawa,

 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu prawa.

Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 3 200 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 500 zł (bibliotekarz),
 • 3 800 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 500 zł (kustosz),
 • 5 200 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj
Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz