Młodszy bibliotekarz / starszy kustosz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników zagranicznych w języku białoruskim

Biblioteka Narodowa

Warszawa

386 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników zagranicznych w języku białoruskimZakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje:

 • wyszukiwanie i rejestrowanie białoruskich poloników zagranicznych,

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • tworzenie deskryptorów dla białoruskich poloników zagranicznych,

 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • tworzenie bibliografii specjalnych,

 • współpracę z instytucjami polskimi, polonijnymi i zagranicznymi na Białorusi w celu uzyskania informacji o polonikach.

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie deskryptorów dla białoruskich poloników zagranicznych,

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie deskryptorów dla białoruskich poloników zagranicznych,

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • współpracę z bibliotekarzami dziedzinowymi oraz Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów dla białoruskich poloników zagranicznych,

 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania poloników zagranicznych z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących białoruskich poloników zagranicznych,

 • przeprowadzanie specjalistycznych dotyczących białoruskich poloników zagranicznych,

 • selekcję publikacji obcych w języku białoruskim do zbiorów BN.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie deskryptorów dla białoruskich poloników zagranicznych,

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • współpracę z bibliotekarzami dziedzinowymi oraz Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów dla białoruskich poloników zagranicznych,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania poloników zagranicznych z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących białoruskich poloników zagranicznych,

 • przeprowadzanie specjalistycznych dotyczących białoruskich poloników zagranicznych,

 • selekcję publikacji obcych w języku białoruskim do zbiorów BN.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości języka białoruskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych na Białorusi,
 • dobrej znajomości białoruskiego rynku wydawniczego,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych na Białorusi,
 • bardzo dobrej znajomości białoruskiego rynku wydawniczego.

Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • bardzo dobrej znajomości standardów bibliograficznych, m.in. RDA, modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych na Białorusi,
 • bardzo dobrej znajomości białoruskiego rynku wydawniczego.

Dodatkowo od kustosza oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych na Białorusi,
 • bardzo dobrej znajomości białoruskiego rynku wydawniczego,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości białoruskich księgozbiorów, bibliografii i bibliograficznych baz danych,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od starszego kustosza oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych na Białorusi,
 • bardzo dobrej znajomości białoruskiego rynku wydawniczego,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości białoruskich księgozbiorów, bibliografii i bibliograficznych baz danych,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat.

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • 3 000 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 300 zł (bibliotekarz),
 • 3 600 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz