Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Stanowisko pracy ds. nadzoru i zapewnienia prawidłowości realizacji czynności kontrolnych w ramach wsparcia rybactwa i rybołówstwa Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 2 osoby / 2 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i...
 • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres czynności: Realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych na kolejowym terenie zamkniętym; Obsługa stron; Prowadzenie ewidencji operatów pomiarowych; Skanowanie map i dokumentacji geodezyjno-prawnej; Udostępnianie i reprodukcja map dla potrzeb PKP S.A; Utrzymanie w należytym porządku...
 • Asystent Inżyniera Geotechniki (K/M/X)

  Jacobs   Kraków   praca zdalna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Responsibilities: Undertaking geotechnical calculations; Assisting with preparation of technical specifications; Assisting with the preparation of technical notes and geotechnical reports; Evaluating geotechnical data, conducting geotechnical and other numerical analyses, geotechnical design for...
 • Specjalista ds. dokumentacji (dokumentacja geodezyjna -skaning laserowy)

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres obowiązków: przygotowywanie dokumentacji przed planowaniem działań związanych ze skaningiem laserowym i fotogrametrią, prowadzenie działań związanych ze skaningiem laserowym i fotogrametrią, opracowywanie i weryfikacja uzyskanych danych, bieżące wykonywanie pomiarów w terenie...
Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz

Straż Miejska m.st. Warszawy
Warszawa
specjalista junior / mid
umowa o pracę
66 dni temu

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Młodszy Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej
w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 705
Zadania:
Zapewnienie ciągłości działania modułu mapowego systemu wspomagania dowodzenia, w tym:
 • przygotowywanie map, prezentacji i wizualizacji danych do sprawozdań na potrzeby wewnętrzne
 • i zewnętrzne
 • wykonywanie analiz geoprzestrzennych
 • wytwarzanie oraz zarządzanie treściami przestrzennymi (wektorowymi, rastrowymi), usług oraz aplikacji, m.in. aktualizowanie i utrzymywanie istniejących aplikacji dostępnych z sieci publicznej
 • branie udziału w projektach związanych z tworzeniem lub rozbudową Systemów Informacji Przestrzennej.
Wymagania niezbędne:
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy z systemami GIS
 • bardzo dobra znajomość narzędzi GIS (ESRI, Open Source)
 • dobra znajomość MS Excel i MS Access, w tym tworzenia baz danych
 • co najmniej 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym
 • wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu kartografii, geodezji lub geomatyki
 • dobra znajomość rozwiązań i zastosowań GIS
 • znajomość zagadnień związanych z geodezją i kartografią
 • umiejętność projektowania struktur i modeli baz danych przestrzennych
 • dobra znajomość języka SQL na poziomie wybierania danych
 • umiejętność analizy danych w postaci przestrzennej (GIS – w tym Esri Insights) oraz liczbowej (MS Excel, MS Access, SAP Crystal Reports)
 • dobra znajomość MS Power Point
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej.
Niezbędne dokumenty:
 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania (miejscowości), a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy / świadectwa służby / zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy)
 • podpisane oświadczenia (podpisane własnoręcznie lub „klawiaturowo”) o treści:
 • 1. „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o naborze.”
 • 2. „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………..………………..… (wypisać jakie)”.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy)
 • comiesięczną premię po przepracowaniu 3 miesięcy (wysokość premii jest ustalana na podstawie oceny pracy)
 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe
 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, wsparcie psychologiczne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.
KLAUZULA INFORMACYJNA
(praca w charakterze pracownika administracyjnego)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
2. W sprawach związanych z ochroną Pana/i danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy można się skontaktować z inspektorem ochrony danych – Małgorzatą Kumor z wykorzystaniem powyżej przedstawionych danych adresowych lub za pośrednictwem adresu email: iod@strazmiejska.waw.pl
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu oceny wymogów stawianych pracownikom straży gminnych w szczególności w zakresie karalności, posiadania zdolności do podjęcia pracy (art. 229 ustawy Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce przed ich wycofaniem.
5. W przypadku informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, podanie danych jest obowiązkowe i konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w rekrutacji. Podanie innych danych niż wymagane nie ma wpływu na proces rekrutacji.
6. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. W sytuacji przekazywania do Straży Miejskiej m.st. Warszawy dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem serwisu ePUAP w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych odbiorcą Pana/i danych będzie Minister Cyfryzacji.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Panu/i prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu ich przetwarzania, jednak przysługuje w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne podstawy prawne.
9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Poznaj

Straż Miejska m.st. Warszawy

Interesujesz się bezpieczeństwem publicznym? Chcesz pomagać lokalnej społeczności?
Nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy?
Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę?

Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko aplikanta. Jako funkcjonariusz będziesz dbać o bezpieczeństwo warszawiaków i chronić porządek publiczny w stolicy.

Podobne oferty

 • Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Stanowisko pracy ds. nadzoru i zapewnienia prawidłowości realizacji czynności kontrolnych w ramach wsparcia rybactwa i rybołówstwa Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 2 osoby / 2 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i...
 • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres czynności: Realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych na kolejowym terenie zamkniętym; Obsługa stron; Prowadzenie ewidencji operatów pomiarowych; Skanowanie map i dokumentacji geodezyjno-prawnej; Udostępnianie i reprodukcja map dla potrzeb PKP S.A; Utrzymanie w należytym porządku...
 • Asystent Inżyniera Geotechniki (K/M/X)

  Jacobs   Kraków   praca zdalna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Responsibilities: Undertaking geotechnical calculations; Assisting with preparation of technical specifications; Assisting with the preparation of technical notes and geotechnical reports; Evaluating geotechnical data, conducting geotechnical and other numerical analyses, geotechnical design for...
 • Specjalista ds. dokumentacji (dokumentacja geodezyjna -skaning laserowy)

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres obowiązków: przygotowywanie dokumentacji przed planowaniem działań związanych ze skaningiem laserowym i fotogrametrią, prowadzenie działań związanych ze skaningiem laserowym i fotogrametrią, opracowywanie i weryfikacja uzyskanych danych, bieżące wykonywanie pomiarów w terenie...