Naczelnik Wydziału w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa

3 dni temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Naczelnik Wydziału w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DAG/10/21

Stanowisko pracy : Naczelnik Wydziału Administracyjnego


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Organizowanie prawidłowej obsługi administracyjno-gospodarczej, administrowanie pomieszczeniami Centrali Agencji - utrzymywanie administrowanych powierzchni w należytym stanie technicznym; dbałość o estetykę, wyposażenie i prawidłową eksploatacją powierzchni biurowych.
 • Nadzór nad obsługą umów najmu powierzchni biurowej Centrali ARiMR, w tym nad wykonaniem i rozliczeniem umów.
 • Udział w kompleksowym procesie pozyskania powierzchni biurowych na potrzeby Centrali ARiMR.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, fizycznego i środowiskowego administrowanych powierzchni.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem upoważnień zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji w ARiMR, zarządzanie prawami dostępu w budynkowych systemach kontroli i bezpieczeństwa (SKD, SSWiN).
 • Bieżąca współpraca z Wynajmującymi, koordynacja przeglądów, serwisów i prac konserwacyjnych systemów budynkowych.
 • Nadzór w zakresie spraw związanych z prowadzeniem dokumentacji przeglądów technicznych systemów zabezpieczeń i systemów wspomagających, zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji w ARiMR.
 • Współpraca z administracją budynków, ochroną oraz firmą sprzątającą w zakresie bieżących spraw, wynikających z użytkowania, ochrony i utrzymania pomieszczeń Centrali Agencji.
 • Planowanie oraz nadzór nad zakupem usług, związanych z bieżącym utrzymaniem powierzchni Centrali ARiMR.
 • Nadzór nad organizacją przeprowadzek pracowników Centrali ARiMR.
 • Nadzór nad prawidłową obsługą sal konferencyjnych w zakresie aranżacji, obsługi multimedialnej.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań Właściciela Zasobu „RED – Rejestr dokumentów i spraw"
 • Współpraca w zakresie administrowania majątkiem w Centrali Agencji.
 • Przygotowanie założeń do planu finansowego w zakresie realizowanych zadań.
 • Udział w pracach Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie Planów Zapewnienia Ciągłości Działania ARiMR.
 • Inicjowane nowych rozwiązań, dodatkowych prac w celu efektywnego zarządzania procesami administracyjnymi w celu zapewnienia wysokiej jakości standardów.
 • Monitoring i działania, zmierzające do optymalizacji kosztów administracyjnych.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy
 • Doświadczenie w pracy w obszarze powiązanym z zarządzaniem/ administrowaniem nieruchomościami biurowymi.
 • Doświadczenie w negocjacjach umów.
 • Doświadczenie we współpracy z zarządcą budynku lub najemcami budynków.
 • Doświadczenie w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Doświadczenie w nabywaniu usług związanych z bieżącym utrzymaniem powierzchni/remontami.
 • Doświadczenie w zarządzaniu budżetami w sektorze publicznym (budowanie, monitorowanie i rozliczanie budżetu).
 • Znajomość Ms Excel na poziomie zaawansowanym.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość w zakresie zarządzania systemami kontroli dostępu (SKD, SSWiN, CCTV).
 • Posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 lutego 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem: ARiMR/DAG/10/21

 

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/DAG/10/21


lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DAG/10/21


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

 

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poznaj stanowisko: Naczelnik Wydziału 
Naczelnik wydziału, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i współrealizowanie całokształtu procesów decyzyjnych w przestrzeni danego wydziału firmy lub instytucji. Nazwa stanowiska jest stosowana wymiennie z kierownikiem wydziału, w zależności od rodzaju i charakteru miejsca zatrudnienia – przykładowo naczelnik funkcjonuje w szeregach Policji. Zakres konkretnych ...
Praca Naczelnik Wydziału