Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Naczelnik
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
94 dni temu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109696

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Organizuje prace Wydziału tj. określa zakres zadań pracowników, nadzoruje dyscyplinę pracy, dokonuje bieżącej, okresowej oceny pracowników
 • Koordynuje prace związane z aktualizacją oraz wdrażaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, w tym formułuje rekomendacje dla efektywnej realizacji POPC
 • Koordynuje prace związane z opracowaniem i aktualizacją projektów aktów prawnych będących we właściwości komórki organizacyjnej oraz w zakresie analizy i opiniowania projektów legislacyjnych dokumentów rządowych będących we właściwości komórki organizacyjnej
 • Koordynuje realizację zadań w zakresie analiz strategicznych w obszarze związanym z cyfryzacją oraz monitoruje i analizuje zmiany w obszarze budowy i rozwoju e-administracji, w tym związanych z realizacją POPC
 • Koordynuje realizację zadań w zakresie zapewnienia wsparcia merytorycznego dla Ministra Cyfryzacji w zakresie strategicznych dokumentów rządowych, przekazywanych Ministrowi do konsultacji i uzgodnienia, w tym strategii rozwoju
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Rządu RP w pracach grupy roboczej przy KE eGovernment Action Plan Steering Board
 • Koordynuje obszar informatyzacji na potrzeby POPC w kontekście Celu tematycznego 2, w tym prowadzi analizy strategiczne związane z wdrażaniem POPC oraz współdziała z Instytucją Zarządzającą w procesie zarządzania zmianą
 • Uczestniczy w kształtowaniu polityki oraz koordynacji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej w obszarze związanym z cyfryzacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza z zakresu: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z obszaru informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, procesu legislacyjnego, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz w zakresie związanym z realizacją zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • kompetencje miękkie: komunikacja (w tym asertywność); organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; współpraca; zarządzanie ludźmi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie B2