Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu
Poznań
specjalista (mid)
umowa o pracę
Praca częściowo zdalna
5 dni temu

Ogłoszenie numer: 5213613, z dnia 2021-07-22

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 41/21

 

Opis stanowiska

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatów: 6

 

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań
ul. Wiśniowa 13a

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe obsługiwane w Centrum, zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
 • przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia
 • odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego
 • współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych

Warunki pracy:

 • praca zmianowa z porą nocną przez 12 godzin na dobę (średnio 13-15 dyżurów w miesiącu, od godz. 7 do 19 lub od 19 do 7)
 • praca samodzielna, pod presją czasu
 • praca wymagająca koncentracji
 • praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi,
 • odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • praca głosem przez cały czas trwania dyżuru
 • konieczność komunikowania się z osobami w różnym stanie zdrowia, w tym z osobami posiadającymi trudności w komunikacji
 • zadania wykonywane w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
 • (bez możliwości pracy w trybie zdalnym)
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • praca w słuchawkach telefonicznych
 • pomieszczenia wewnątrz budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie); preferowane języki obce: rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera

 • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego oraz aktów wykonawczych do ustawy

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznej komunikacji

 • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji

 • odporność na stres

 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu

 • umiejętność pracy w dużym zespole ludzi

 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dodatek stażowy

 • dodatek za pracę w porze nocnej

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, upominki świąteczne dla dzieci w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty zniżkowej na przejazdy koleją

 • pracę w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (ul. Wiśniowa 13a)

Aplikuj do: 5 sierpnia 2021 r.


Miejsce składania dokumentów:

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA ONLINE DOSTĘPNEJ NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Dokumenty można również składać osobiście lub przesyłać na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Punkt Informacyjny w holu Urzędu
(z podaniem w ofercie nr ref. 41/21)

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Inne informacje:

APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Wykonywanie pracy na ww. stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf

Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w czasie 6-miesięcznego okresu próbnego: 3400 zł, następnie ‑ 3805 zł.

Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 13 49 oraz 722 323 026, 722 323 035.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Podobne oferty