Pielęgniarka Instrumentariuszka
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni

Pielęgniarka Instrumentariuszka
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika:
 • Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 • Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
  • informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie;
  • zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu; pielęgniarka jest związana tajemnicą również po śmierci pacjenta;
 • Zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiejzgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ) obowiązującym w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności szczególnie w zakresie:
  • utrzymanie Bloku Operacyjnego w stanie stałej gotowości;
  • dbanie o należyty porządek i wzorową czystość na stanowisku pracy;
  • przygotowanie materiałów, narzędzi oraz innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania zabiegów;
  • mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych;
  • ułożenie i zabezpieczenie pacjenta na stole operacyjnym, instrumentowanie do zabiegów operacyjnych;
  • asystowanie w trakcie operacji i obsługa aparatury medycznej;
  • zabezpieczenie i przesyłanie do badania preparatów histopatologicznych;
  • prowadzenie wymaganej indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej;
  • dbanie o należyte zaopatrzenie w materiały niezbędne do wykonywania zabiegów;
  • dbałość o konserwację i prawidłowe funkcjonowanie aparatury i sprzętu medycznego;
  • oszczędność i racjonalne zużycie materiału, sprzętu.
 • Natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu i dokumentowanie zdarzeń niepożądanych zgodnie ze ZSZ;
 • Aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • Stałe dążenie do poprawy jakości udzielanych świadczeń pielęgniarskich;
 • Współudział w realizowaniu zadań na rzecz rozwoju środowiska zawodowego w zakresie:
  • wdrażania nowych metod pracy na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki;
  • przygotowania i prowadzenia szkoleń wewnątrzoddziałowych;
 • Wprowadzanie do pracy i nadzór nad adaptacją pielęgniarek nowo zatrudnionych
 • wyznaczonych przez pielęgniarkę oddziałową/koordynująco- nadzorującą;
 • Stałe dążenie do poprawy jakości udzielanych świadczeń pielęgniarskich;
 • Współudział w realizowaniu zadań na rzecz rozwoju środowiska zawodowego w zakresie:
  • opracowania, wdrażania i modyfikowania nowych metod pracy wykorzystywanych w realizacji procesu pielęgnowania,
  • modyfikacji dokumentacji pielęgniarskiej w oparciu o obowiązujące przepisy;
  • przygotowania i prowadzenia szkoleń ogólnoszpitalnych, zachowania zasad higieny i aseptyki zabiegów;
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie minimum licencjat pielęgniarstwa;
 • wymagana specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie trwania;
 • minimum 5 lat pracy w zawodzie pielęgniarki, w tym 3 lata na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki;
 • umiejętności organizatorskie;
 • rozwaga w działaniu, odpowiedzialność, skrupulatność, rzetelność, zorganizowanie, komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) prosimy składać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

 

 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

 

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Podobne oferty