Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Toszek

8 dni temu

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA

W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

W URZĘDZIE MIEJSKIM W TOSZKU

 

Burmistrz Toszka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podinspektora

w Referacie Organizacyjnym

(1 etat)

 

w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

w pełnym wymiarze czasu pracy

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym
Miejsce pracy: Toszek
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku
 • lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 3-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • Prawo zamówień publicznych (w zakresie szacowania wartości zamówień i opisu przedmiotu zamówienia), ze szczególnym uwzględnieniem zamówień „podprogowych” (poniżej 30.000 euro),
  • o samorządzie gminnym,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o publicznym transporcie drogowym (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących korzystania z przystanków oraz opłat za korzystanie z przystanków),
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych oraz zdolność bezwzrokowego i szybkiego pisania na klawiaturze,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • zdolności analitycznego myślenia, łatwość formułowania myśli na piśmie, umiejętność sprawnej, samodzielnej i efektywnej organizacji czasu pracy,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, nastawienie na samorozwój, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i dobra organizacja pracy przy równoległym realizowaniu kilku zadań.
 Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego w Toszku, w tym w szczególności:
  • planowanie, realizacja i kontrolowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego Urzędu, zaopatrzenia budynku Urzędu w energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, łączność telefoniczną, wywóz odpadów, sprawnego funkcjonowania systemu alarmowego, przeciwpożarowego, terminowych przeglądów platformy dla osób niepełnosprawnych, agregatu prądotwórczego, przeglądów technicznych budynku Urzędu, drobnych remontów, napraw konserwacyjnych, usuwania awarii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie,
  • bieżące informowanie Sekretarza Gminy o potrzebach, trudnościach i problemach związanych z utrzymaniem Urzędu, w tym czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
  • prowadzenie ewidencji posiadanych pieczęci urzędowych, przygotowywanie ich kasacji,
 • bieżące prowadzenie w dedykowanym systemie informatycznym ewidencji pozostałych środków trwałych oraz ewidencji ilościowej składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek w zakresie wyposażenia Urzędu (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, urządzeń elektronicznych i niszczarek), zgodnie z przyjętymi
  w jednostce zasadami (polityką) prowadzenia rachunkowości,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zagospodarowania zbędnych i/lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek w odniesieniu do całego wyposażenia Urzędu (z uwzględnieniem sprzętu komputerowego, urządzeń elektronicznych i niszczarek), bieżące informowanie Burmistrza Toszka o tym fakcie oraz przeprowadzanie wybranej przez Burmistrza Toszka procedury związanej z ich zagospodarowaniem (nieodpłatne przekazanie jednostce organizacyjnej, oddanie
  w najem, dzierżawę lub sprzedaż, darowizna; likwidacja), zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie,
 • prowadzenie księgozbioru Urzędu oraz planowanie, realizacja i kontrolowanie zakupów dotyczących prasy i publikacji książkowych na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku, w tym czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
 • prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu drogowego w zakresie:
  • koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób,
  • przygotowywania i kontroli realizacji umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wnoszenia opłat za korzystanie z przystanków,
  • nadzoru nad jakością usług świadczonych przez przewoźników na terenie gminy,
 • w porozumieniu z Kierownikiem Referatu terminowe i rzetelne udzielanie informacji publicznej w zakresie wynikającym z powierzonego zakresu czynności i odpowiedzialności, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji dotyczących realizacji powierzonych czynności,
 • współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Toszku,
 • dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracodawcy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę - wg wzoru dostępnego
  na stronie internetowej www.bip.toszek.pl oraz w pok. nr 21 w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; posiadane kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe – jeśli są,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, a w przypadku trwającego stosunku pracy - oświadczenie kandydata lub zaświadczenie pracodawcy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego odpowiednio dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539), tj.:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty do pobrania: https://bip.toszek.pl/81/117/dokumenty-do-pobrania.html 

Poznaj

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej