Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Pracownik do spraw kontroli finansowej

Urząd Miejski Wrocławia
Wrocław, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
52 dni temu
Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
stanowisko do spraw kontroli finansowej (2 etaty)
Wydział Kontroli
Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • przeprowadzanie kontroli, w tym:
  • przygotowywanie i analiza dokumentacji organizacyjno-prawnej i finansowo-księgowej niezbędnej do przeprowadzenia kontroli
  • przeprowadzanie kontroli planowych oraz o charakterze doraźnym
  • prowadzenie korespondencji związanej z kontrolą oraz kompletowanie akt kontroli
  • dokumentowanie ustaleń kontroli w protokołach, w tym stwierdzonych nieprawidłowości
  • opracowywanie wystąpień pokontrolnych
  • opracowywanie i składanie wniosków o zamknięcie akt kontroli
 • udostępnianie informacji publicznej w zakresie realizowanym przez Dział Kontroli Finansowych, w tym:
  • przygotowywanie dokumentacji i danych do udostępnienia osobom fizycznym i prawnym informacji publicznej
  • przygotowywanie projektów decyzji odmownych
  • sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań
 • publikacja treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakresie realizowanym przez Dział Kontroli Finansowych, w tym:
  • analiza przeznaczonych do publikacji treści w zakresie anonimizacji danych prawnie chronionych
  • publikowanie informacji w BIP.
Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu - ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław.

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie

 • praca w terenie - przeprowadzanie kontroli

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Przewidywany termin zatrudnienia:

I-II kwartał 2024 r. 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość technik i metod kontroli
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: profil ekonomiczny
 • umiejętność prezentacji wyników z przeprowadzonych analiz
 • planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2024 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.