Pracownik ds. koordynacji i odbiorów inwestycji

Zarząd Inwestycji Miejskich

Wrocław

10 dni temu

Ogłoszenie numer: 2663542, z dnia 2019-09-11

Zarząd Inwestycji Miejskich

ogłasza nabór na wolne urzędnicze

Stanowisko ds. koordynacji i odbiorów inwestycji

- umowa na zastępstwo”

Pracownik ds. koordynacji i odbiorów inwestycji

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Wymagania

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z poźn. zm.),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania niezbędne:

 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe magisterskie/inżynieryjne,
 • posiada bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność korzystania z internetu.

Wymagania dodatkowe:

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo lądowe lub pokrewne,
  • mile widziana znajomość przepisów Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych,
  • mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
  • mile widziane posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie samochodem prywatnym,
  • mile widziana umiejętność koordynowania i organizowania pracy, prowadzenia korespondencji służbowej,
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • odpowiedzialność,
  • samodzielność,
  • rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  • odporność na stres.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych:

 • koordynacja przygotowania rozpoczęcia inwestycji i remontów, rozeznanie przyszłego terenu budowy, dokonanie niezbędnych uzgodnień z użytkownikami obiektów, sprawdzenie kompletności przekazanej do realizacji dokumentacji i pozwoleń, przygotowywanie informacji w sprawie przeszkód w realizacji budowy i zgłaszanie uwag do działów merytorycznych;
 • współudział w protokolarnym przejmowaniu placów budów i przekazywaniu ich wykonawcom;
 • zbieranie danych dotyczących kosztów prowadzonych przez Dział Realizacji Inwestycji (dalej: Dział) inwestycji i remontów pod kątem nie przekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na dane zadanie, kontrola wykonania na podstawie fakturowania robót wykonanych, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym;
 • koordynacja spraw w sprawie sprawnego rozpatrywania korespondencji dotyczącej prowadzonych inwestycji i remontów, w szczególności uzyskiwania i rozpatrywania kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe oraz wniosków o aneksy do zawartych umów;
 • koordynacja przygotowania do zakończenia i przekazania zwrotnego prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów, ustalenie przyszłych użytkowników, poinformowanie właściwych stron o zakończeniu zadania i obowiązkach z tym związanych, rozeznanie stron do zawarcia lub kontynuacji umowy o media;
 • zgłaszanie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego zakończenia robót i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji i remontów;
 • organizowanie i udział w odbiorze prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów przy udziale inspektorów nadzoru;
 • organizowanie spotkań koordynacyjnych w sprawie prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla prowadzonych i nadzorowanych inwestycji i remontów oraz przekazywanie ich do Zespołu ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w siedzibie Zarządu wraz z przygotowaniem okresowych i gwarancyjnych przeglądów technicznych budynku oraz dokonywanie stosownych wpisów w Książce obiektu budowlanego przy ul. Januszowickiej 15a;
 • wnioskowanie do Działu Finansowo-Księgowego o zwrot wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • koordynacja sporządzania protokołów PT i OT zakończonych inwestycji i remontów;
 • opracowywanie harmonogramu, organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych dla zrealizowanych zadań, egzekwowanie wykonania postanowień zawartych podczas przeglądów zgodnie z zawartymi umowami;
 • kompletowanie niezbędnych aktów prawnych i innych publikacji związanych z zakresem działania Działu;
 • prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie swojego działania;
 • archiwizacja prowadzonej korespondencji oraz dokumentacji dla zadań zakończonych;
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Specjalista ds. dokumentacji technicznej zajmuje się przygotowywaniem oraz aktualizacją firmowej dokumentacji technicznej. Do jego obowiązków należy również kontakt ze zleceniodawcami i klientami oraz nadzór nad bazami danych, jak również uczestnictwo w procesie zarządzania informacjami o zmianach produktowych. Specjalista ds. dokumentacji technicznej ...
Praca Specjalista ds. dokumentacji technicznej