Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pracownik ds. koordynacji i odbiorów inwestycji
Zarząd Inwestycji Miejskich
Wrocław
specjalista (mid)
umowa na zastępstwo
30 dni temu

Zarząd Inwestycji Miejskich

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko

Pracownik ds. koordynacji i odbiorów inwestycji
Miejsce pracy: Wrocław

umowa na zastępstwo


Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office,
 • umiejętność korzystania z Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych,
  • posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie samochodem prywatnym,
  • umiejętność koordynowania i organizowania pracy, prowadzenia korespondencji służbowej;
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • odpowiedzialność,
  • samodzielność,
  • rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  • odporność na stres.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych:

 • re a) koordynacja przygotowania rozpoczęcia inwestycji i remontów,
  b) rozeznanie przyszłego terenu budowy,
  c) dokonanie niezbędnych uzgodnień z użytkownikami obiektów,
  d) sprawdzenie kompletności przekazanej do realizacji dokumentacji i pozwoleń,
  e) przygotowywanie informacji w sprawie przeszkód w realizacji budowy i zgłaszanie uwag do działów merytorycznych,
  f) organizowanie spotkań koordynacyjnych w sprawie prowadzonych inwestycji,
  g) współudział w protokolarnym przejmowaniu placów budów i przekazywaniu ich wykonawcom,
  h) przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowym i finansowym dla prowadzonych przez Dział Realizacji Inwestycji (dalej: Dział) inwestycji i remontów,
  i) zbieranie danych dotyczących kosztów prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów pod kątem nie przekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na dane zadanie, kontrola wykonania na podstawie fakturowania robót wykonanych, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym,
  j) koordynacja spraw dotyczących rozpatrywania korespondencji prowadzonych inwestycji
  i remontów, w szczególności uzyskiwania i rozpatrywania kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe oraz wniosków o aneksy do zawartych umów,
  k) koordynacja przygotowania do zakończenia i przekazania zwrotnego prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów,
  l) ustalenie przyszłych użytkowników,
  m) informowanie właściwych stron o zakończeniu zadania i obowiązkach z tym związanych,
  n) rozeznanie stron do zawarcia lub kontynuacji umów o media,
  o) organizowanie i udział w odbiorze prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów przy udziale inspektorów nadzoru,
  p) zgłaszanie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego zakończenia robót i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji i remontów,
  q) naliczanie kar umownych zgodnie z postanowieniami umów dla prowadzonych przez Dział zadań,
  r) wnioskowanie do Działu Finansowo-Księgowego o zwrot wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  s) koordynacja sporządzania protokołów PT zakończonych inwestycji i remontów,
  t) opracowywanie harmonogramu, organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych dla zrealizowanych zadań, egzekwowanie wykonania postanowień zawartych podczas przeglądów zgodnie z zawartymi umowami,
  u) kompletowanie niezbędnych aktów prawnych i innych publikacji związanych z zakresem działania Działu,
  v) prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie swojego działania i archiwizacja prowadzonej korespondencji oraz dokumentacji dla zadań zakończonych.

Podobne oferty