Pracownik ds. zieleni zabytkowej

Urząd Miejski Wrocławia

Wrocław

5 dni temu

PREZYDENT WROCŁAWIA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

stanowisko ds. zieleni zabytkowej

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • przygotowanie decyzji - pozwoleń konserwatorskich, w tym:
  • sprawdzanie kompletności wniosków, powiadamianie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego;
  • analiza merytoryczna i formalna;
  • zebranie dowodów w sprawie;
  • przygotowanie decyzji;
 • przeprowadzanie kontroli zabytków, w tym:
  • przeprowadzanie terenowych kontroli, oględzin i innych czynności służbowych na obiektach zabytkowych (w tym na terenach zieleni) na obszarze miasta;
  • dokonywanie ocen i weryfikacji danych dotyczących obiektu w trakcie czynności terenowych;
  • przygotowywanie materiałów do wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawach ochrony zabytkowych terenów zieleni;
  • przygotowywanie projektów decyzji, nakazów, postanowień i opinii w sprawach prac i robót budowlanych na obszarach zabytkowych (w tym na terenach zieleni);
  • pozyskiwanie i przekazywanie informacji o zabytkach dla potrzeb innych stanowisk w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków;
  • udział w odbiorach robót budowlanych i prac konserwatorskich wykonanych na zabytkach i dofinansowanych przez gminę Wrocław (w tym na terenach zieleni);
 • inspekcje obiektów zabytkowych, w tym zieleni zabytkowej, w tym:
  • ocena stanu zachowania obiektów (w tym zieleni) i możliwości konserwacji, usunięcia, ochrony w trakcie remontu, przebudowy lub badań prowadzonych na obiektach zabytkowych;
  • aktualizacja danych posiadanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
  • przygotowanie materiałów potrzebnych do wydawania decyzji konserwatorskich i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków;
 • współdziałanie z innymi jednostkami i instytucjami, w tym:
  • pozyskiwanie danych z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, Biura Rozwoju Wrocławia i Wydziału Architektury i Budownictwa;
  • kierowanie wniosków do organów nadzoru budowlanego i zajmowanie stanowiska na ich wniosek;
  • wydawanie postanowień na wniosek organów budowlanych;
  • przygotowanie dokumentów przekazywanych do właściwego ministra w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji;
  • współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie ochrony zabytków archeologicznych i wpisywania obiektów do rejestru zabytków;
  • współdziałanie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w zakresie oceny wartości zabytkowej obiektów i wykonywania dokumentacji konserwatorskiej;
  • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • przygotowanie opinii, zaleceń konserwatorskich, w tym:
  • sprawdzanie kompletności wniosków;
  • analiza merytoryczna i formalna;
  • przygotowanie opinii, zaleceń konserwatorskich;
 • podejmowanie postępowań z urzędu, zmierzających do wydania nakazu konserwatorskiego, w tym:
  • zawiadamianie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego;
  • zebranie dowodów, ich analiza i przygotowanie decyzji - nakazu konserwatorskiego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

 

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie; stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 

Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2020

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe;
 • specjalizacja: architektura krajobrazu lub pokrewne, związane z kształtowaniem terenów zielonych (m.in.: kształtowanie terenów zieleni, ogrodnictwo);
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną, konserwacją i rewitalizacją zieleni zabytkowej;
 • obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: w obszarze ochrony i konserwacji zieleni zabytkowej;
 • planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2020 roku wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem - opatrzony datą i własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganą specjalizację;
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp.

 

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane
i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. zieleni zabytkowej  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław naprzeciwko pok. 144.Poznaj

Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia mieści się w kilkunastu budynkach. W 40 wydziałach urzędnicy wydają decyzje w sprawach właściwych dla swojego wydziału, obsługują mieszkańców i kontrolują przebieg przeprowadzanych inwestycji miejskich. Specjalne zespoły wdrażają projekty, dotyczące m.in. infrastruktury miejskiej, rewitalizacji zabytków, czy pozyskiwania środków na kolejne przedsięwzięcia.