Pracownik inżynieryjno-techniczny

Uniwersytet Warszawski

Warszawa

78 dni temu

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Uniwersytet Warszawski należy do najlepszych szkół wyższych w Polsce. Wydział Fizyki UW jest nie tylko wiodącym wydziałem w Polsce, ale także jest klasyfikowany wśród pierwszych 75 wydziałów fizyki w rankingu światowym.

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: https://www.fuw.edu.pl/

 
Wymagania.
 
Kandydat powinien posiadać:
 • Aktualne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej IOR-1 lub wyższe.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się i sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony radiologicznej.
Dodatkowe atuty:
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej.
 • Wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych.
 • Doświadczenie w pracy z urządzeniami elektronicznymi.
Opis zadań.

 

Sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej na Wydziale Fizyki UW – zakres obowiązków inspektora ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującym Prawem atomowym i rozporządzeniami towarzyszącymi. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie wewnętrznego systemu jakości w zakresie ochrony radiologicznej. Ponadto, osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za zaplecze techniczne Pracowni Fizycznej dla Zaawansowanych w zakresie fizyki jądrowej i subatomowej.


Termin składania ofert:16.08.2019 r.

 

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: kmiernik@fuw.edu.pl.

 

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, na okres 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Dodatkowe informacje.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • CV,

 • Dokument poświadczający uprawnienia IOR-1 lub wyższe,

 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna i klauzula zgody) –formularz w załączeniu do ogłoszenia. Aplikacje przesyłane drogą e-mailową
  w formacie PDF powinny zawierać zeskanowany podpis.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do dnia 30.08.2019 r.


O rozmowie kwalifikacyjnej oraz wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie przez pocztę elektroniczną.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
  z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

      .......................................                                                                             ..............................................................................................
       (miejscowość i data)                                                                                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


Poznaj

Uniwersytet Warszawski

Pod pojęciem pracownika działu technicznego może kryć się w praktyce wiele drobnych stanowisk pracy wraz z przynależącymi do nich odrębnymi obowiązkami służbowymi - w większości jednak przypadków pracownik działu technicznego jest odpowiedzialny za wykonywanie drobnych i bardziej skomplikowanych prac remontowo-naprawczych i konserwacyjnych w obrębie miejsca jego zatrudnienia. Działy techniczne funkcjonują w niemal wszystkich ...
Praca Pracownik Działu Technicznego