Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Psycholog

Stowarzyszenie SIEMACHA

Wrocław

1 dzień temu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA 
W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO 
SIEMACHA SPOT MAGNOLIA PARK WE WROCŁAWIU

 

Dyrektor specjalistycznej placówki wsparcia dziennego SIEMACHA Spot Magnolia Park, ul. Legnicka 58 we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy — psycholog, w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego.

Psycholog
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko psychologa:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753); 
 • Posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną.
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • Nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko psychologa powinna:

 • posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego,
 • znać zapisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną,
 • posiadać predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z młodzieżą.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowanie indywidualnej diagnozy dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
 • prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi młodzieży,
 • współpraca z pedagogiem, terapeutą w zakresie realizowanych zajęć socjoterapeutycznych,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę w wychowaniu w zależności od potrzeb dziecka (m.in. szkoła, sąd, kuratorzy sądowi, MOPS, poradni PPP, i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem rodziny),
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczej z grupą młodzieży oraz pracę indywidualna z wychowankami,
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zajęć i rozwój zainteresowań wychowanków placówki,
 • realizację zadań projektu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej młodzieży funkcjonowania placówki,
 • zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa zdrowia i życia wychowanków w czasie zajęć,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora placówki.
Wymiar czasu pracy:

Praca w wymiarze: pełny etat, pon. – pt. w godzinach popołudniowych 12.00 – 20.00.

 

CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania lub składać osobiście w placówce SIEMACHA Spot Magnolia Park ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław.

 

 APLIKUJ TERAZ 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SIEMACHA

Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość.

Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.

Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Poznaj stanowisko: Psycholog

Psycholog to osoba prowadząca badania naukowe w zakresie zachowań ludzkich na podstawie jednostek i grup społecznych. Osoba zajmująca się tą profesją analizuje pozyskane dane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i konstruuje nowe teorie, lub wzbogaca teorie już istniejące o dodatkowe informacje i przykłady. Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na zjawiska ...
Psycholog Praca Psycholog

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA.

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (798)
Wałbrzych (70)
Legnica (122)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (303)
Toruń (189)
Lubelskie:
Lublin (258)
Chełm (58)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (861)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (95)
Mazowieckie:
Warszawa (2298)
Radom (192)
Płock (75)
Opolskie:
Opole (263)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (176)
Przemyśl (55)
Podlaskie:
Białystok (173)
Suwałki (61)
Łomża (49)
Pomorskie:
Gdańsk (567)
Gdynia (324)
Słupsk (106)
Śląskie:
Katowice (623)
Częstochowa (199)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (227)
Elbląg (128)
Ełk (70)
Wielkopolskie:
Poznań (690)
Kalisz (92)
Konin (80)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (440)
Koszalin (113)
Kołobrzeg (58)
Auchan (156)
Tesco (162)
Inditex (36)
Leroy Merlin (177)
Bricoman (15)
STRABAG (13)
ABB (37)
Accenture (65)
Carrefour (230)
PKO BP (331)
PwC (12)
KPMG (42)
Orange (49)
IKEA (51)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl