Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Radca Prawny w Wydziale Postępowań Sądowych, Departament Wsparcia Postępowań w sprawach Zatorów Płatniczych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

10 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 72764 / 31.12.2020

Radca Prawny

w Wydziale Postępowań Sądowych, Departament Wsparcia Postępowań w sprawach Zatorów Płatniczych

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 2; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Wykonuje zastępstwo procesowe, w tym sporządza pisma procesowe, przed sądami oraz innymi organami orzekającymi w celu reprezentowania interesów Prezesa Urzędu, w szczególności w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu opóźnianiu się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • Opiniuje przygotowane przez komórki Urzędu projekty decyzji i postanowień, jak również pa procesowe kierowane do sądu, w szczególności w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w celu zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności.
 • Przygotowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych jej spraw.
 • Ocenia merytorycznie zasadność wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadność wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazywanie przesłanki uzasadniającej uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.
 • Opiniuje projekty wewnętrznych aktów regulujących działalność Urzędu w celu zapewnienia formalnoprawnej poprawności.
 • Udziela konsultacji pracownikom departamentu i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi, w szczególności w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w celu bieżącego wyjaśnienia pojawiających się problemów prawnych.
 • Przygotowuje rozwiązania legislacyjne w zakresie zagadnień objętych ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze stosowania prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego lub na stanowisku radcy prawnego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości polskiego i wspólnotowego prawa: ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych; ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
 • Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • sprawdzian z wiedzy wskazanej w ogłoszeniu
 • rozmowa kwalifikacyjna

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK